BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzdek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wadowickim w latach 1999-2006
The Efficiency of Active Forms of the Unemployment Reduction in Wadowice District in 1999-2006
Source
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 4, s. 69-79, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Bezrobocie, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Aktywizacja bezrobotnych, Struktura bezrobocia, Zwalczanie bezrobocia
Unemployment, Forms of unemployment counteraction, Unemployed activation, Structure of unemployment, Unemployment reduction
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Powiat wadowicki
Poland
Abstract
Problem bezrobocia pojawił się ze szczególnym nasileniem w Polsce po 1989 roku, kiedy to rozpoczęła się transformacja systemu gospodarczego. Na początku nie stosowano prawie żadnych form aktywnych działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia, koncentrowano się raczej na łagodzeniu jego skutków. Od 1997 roku można zaobserwować wzrost wykorzystania aktywnych metod walki z bezrobociem. W artykule przedstawiono skalę strukturę bezrobocia w powiecie wadowickim na tle województwa małopolskiego oraz analizę efektywności aktywnych form przeciwdziałania temu zjawisku. Analizą objęto okres lat 1999-2006.(abstrakt oryginalny)

The problem of unemployment appeared from special intensification in Poland after 1989, when began the transformation of economic system. At the beginning any active forms of the unemployment reduction were used. The attention was focused only on appeasement its results. From 1997 we could observe the growth of utilization the active methods of the unemployment reduction. In the article the scale of unemployment structure in Wadowice district and analysis of active forms of unemployment reduction efficiency during period 1999-2006 are presenting(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza efektywności programów rynku pracy. Poradnik, KUP, Poznań 1995.
  2. Bogdańska P, Informacja nt. ewaluacji poziomu usług poradnictwa zawodowego na podstawie upowszechnionego standardu usługi Poradnictwo Zawodowe, "Rynek Pracy", 2004 nr l.
  3. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  4. Lipa P, Poradnictwo zawodowe dla dorosłych w świetle polskich przepisów prawa, "Rynek Pracy", 2004 nr 4.
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. nr 236, poz. 2002).
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. nr 161, poz. 1683).
  7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001).
  8. Sprawozdania MPiPS - l z lat 1999-2006.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu