BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Informacje środowiskowe w raportach rocznych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej
Environmental Information in the Annual Reports of Enterprises the Automotive Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 137-145, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Przemysł motoryzacyjny, Raport roczny przedsiębiorstwa, Zarządzanie środowiskiem
Automotive industry, Annual report of the company, Environmental management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie stanu oraz zaproponowanie zmian zakresu i sposobu prezentowania informacji środowiskowych ujawnianych w raportach rocznych przez przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej. Metodologia badania - zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę, indukcję i wnioskowanie. Przeanalizowano raporty roczne 13 koncernów motoryzacyjnych odznaczających się największa liczbą wyprodukowanych pojazdów samochodowych w 2012 roku. Wynik - zaprezentowano regulacje prawne dotyczące ujawniania informacji środowiskowych oraz systemy proponujące prezentację informacji środowiskowych. Zdiagnozowano i przedstawiono charakter informacji środowiskowych zawieranych w obligatoryjnej sprawozdawczości w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Oryginalność/Wartość - zaproponowano zmiany, które można wprowadzić w zakresie i sposobie prezentowania informacji środowiskowych w raportach rocznych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the state and proposing changes to the scope and manner of presenting environmental information disclosed in annual reports by companies operating in the automotive industry. Design/Methodology/approach - the following research methods: literature studies, analysis, synthesis, induction and inference. Annual reports examined 13 automotive companies with the largest number of produced vehicles in 2012. Findings - the paper presents regulations regarding the disclosure of environmental information and systems proposing a presentation of environmental information. Diagnosed and shows the nature of environmental information entered in the mandatory reporting of automotive companies. Originality/value - proposed changes that can be made within the scope and manner of presenting environmental information in the annual reports of companies the automotive industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernaciak A., Gaczek W.M. (2001), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Borys G. (2005), Środowiskowe aspekty zawartości rocznego raportu i rocznego sprawozdania finansowego spółki, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin.
 3. Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 4. Ciechanowicz-McLean J., Nyka M. (2011), Nowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska, w: Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 5. Commission Recommendation of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of companies, 2001/453/EC, Official Journal of the European Communities L 156/33.
 6. Czaja S., Becla A. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54, ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 78/660/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222.
 8. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 41/26.
 9. Dyrektywa 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 182/19.
 10. Famielec J., Stępień M. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Fiedor B., Kociszewski K. (2007), System wspólnotowego prawa ochrony środowiska, w: Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 roku, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/4.
 13. Perrini F., Tencati A. (2006), Sustainability and Stakeholder Management: the Need for New Corporate Performance Evaluation and Reporting Systems, "Business Strategy and the Environment" vol. 15.
 14. Sustainability Reporting Guidelines (2000-2011), Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 15. Szot-Gabryś T. (2013), Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. World Motor Vehicle Production (2012), OICA correspondents survey, World Ranking Of Manufacturers, www.oica.net/wp-content/uploads/2013/03/worldpro2012-modification-ranking. pdf (16.11.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu