BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Typy bliskości i ich wpływ na współpracę i integrację przestrzenną
The Types of Proximity and their Impact on Spatial Cooperation and Integration
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 46 nr 1, s. 13-21, bibliogr. 9 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego ; Regional Development and Entrepreneurship in Spite of the Economic Crisis
Keyword
Gospodarka światowa, Rozwój gospodarczy, Współpraca gospodarcza, Integracja gospodarcza
World economy, Economic development, Economic cooperation, Economic integration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie współczesnych uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zależności pomiędzy wybranymi typami bliskości a współpracą i integracją w wymiarze przestrzennym w świetle oddziaływania wiedzy, informacji i innowacji. We współczesnej gospodarce obok dystansu geograficznego (fizycznego) dużą rolę odgrywa dystans organizacyjno-instytucjonalny, który decyduje o potencjale w zakresie generowania wiedzy oraz tworzenia i absorpcji innowacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to discuss the present conditions of world economic development, with particular emphasis on the relationships between selected types of proximity, as well as cooperation and integration in the spatial dimension, in light of the impact of this knowledge, information and innovation. In the modern economy, next to the geographical (physical) distance, an important role is played by organizational and institutional distance, which determines the potential for the generation of the knowledge, as well as the creation and the absorption of the innovation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audretsch D.B., Feldman M.P., Knowledge spillovers and the geography of innovation, "Handbook of Urban and Regional Economics" 2003, Vol. 4.
  2. Cappellin R., Networks and technological change in regional clusters, w: Innovation clusters and interregional competition, red. J. Bröcker, D. Dohse, R. Soltwedel, Springer-Verlag, Heidelberg 2003.
  3. Cappellin R., The governance of regional networks in the process of European integration, Zagreb, August 29, 2001, Paper presented at the 41st Congress of the European Regional Association Zagreb, Croatia 29 August - 1 September 2000.
  4. Cappellin R., The role of institutional distance in the process of international integration: the approach of networks, The Third Congress on Proximity "New Growth and Territories", University of Paris South & Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, 13 and 14 December 2001.
  5. Cappellin R., The territorial dimension of the knowledge economy: collective learning, spatial changes, and regional and urban policies, "American Behavioral Scientist" 2007, Vol. 50, No. 7.
  6. Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wyd. UW, Warszawa 2005.
  7. Fruin W.M., Knowledge works, Oxford University Presss, Oxford 1997.
  8. Gibbons M. i in., The new production of knowledge: the dynamic of science and research in contemporary societies, Sage, London 1994.
  9. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, MG, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu