BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006
Profitability of Material Factors of Production in Milk Producing Farms in the Years 2004-2006
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 3 (13), s. 5-12, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja mleka, Dochody rolnicze, Praca, Kapitał
Arable farm, Milk production, Farm household income, Labour, Capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera analizy dochodowości materialnych czynników produkcji w polskich gospodarstwach mlecznych. Dane do oszacowania modeli zostały zaczerpnięte z panelu 291 gospodarstw prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2004-2006. W analizie posłużono się modelem ekonometrycznym w postaci funkcji Cobba-Douglasa. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na opłacalność powiększania zasobów ziemi, zwłaszcza poprzez jej dzierżawę. Korzystne okazało się również powiększanie kapitału tych gospodarstw. Pewne ograniczenia pojawiły się natomiast w możliwościach powiększania nakładów pracy, występują tu bowiem różnice między oszacowaną dochodowością tego czynnika produkcji a realnym kosztem pozyskania pracy najemnej. (abstrakt oryginalny)

The article was written to analyse the profitability of material factors of production in Polish milk farms. The data used to construct the model were taken from the panel 291 farms which keep accounts for Polish FADN in the years 2004-2006. For the purposes of this analysis econometrics model in the form of function Coubb-Douglas was used. The results indicate unambiguously the profitability of expanding land resources, especially with the use of tenancy. The increase in capital of mentioned farms occurred to be profitable as well. The possibility of increasing labour resources should be regarded as limited, chiefly, for the sake of differences between their profitability and the real cost of acquisition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., 2003. Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa.
  2. Czekaj T., 2006. Możliwości wzrostu zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Green W.H., 2003. Econometric analysis.
  4. Gruszczyński M., Podgórska M., 2006. Ekonometria. SGH, Warszawa.
  5. Józwiak W., 2005. Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich go-spodarstw rolniczych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Krzysztofiak M., 1978. Ekonometria. PWE, Warszawa.
  7. Kufel T., 2004. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem promu GRETL. PWN, Warszawa.
  8. Maddala G.S., 2006. Ekonometria. PWN, Warszawa.
  9. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku. 2007. FADN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu