BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Informacja finansowa w społeczeństwie informacyjnym
Financial Information in an Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 157-165, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Informacja, Sprawozdanie finansowe, Społeczeństwo informacyjne
Information, Financial statements, Information society
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest rozważanie znaczenia informacji finansowej w społeczeństwie informacyjnym - formacji społeczno-gospodarczej, w której dominującym zasobem jest informacja. Metodologia badania - realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metody analizy opisowej, porównawczej i krytycznej. Wynik - przeprowadzono analizę pojęcia informacja w nauce oraz cech symptomatycznych dla społeczeństwa informacyjnego. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że współczesne podejście standardów rachunkowości do użytecznych informacji finansowych nie współgra z możliwościami przetwarzania informacji w społeczeństwie informacyjnym. Oryginalność/Wartość - w procesie wnioskowania określono potencjalne kierunki zmian w podejściu do ujęcia informacji finansowej i zwiększenia jej użyteczności w społeczeństwie informacyjnym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is the consideration of the meaning of financial information in an information society, social-economics, in which information is the dominant resource. Design/Methodology/approach - the completion of this article required the application of the descriptive, comparative and analysis methods. Findings - an analysis of the term information in education was conducted as well as the symptomatic traits for the information society. From the conducted analysis it follows that the modern approach of accounting standards to useful financial information does not coincide with the possibilities of processing information in an information society. Originality/value - potential paths of change in the approach to the presentation of financial information and increasing its usefulness in an information society were indicated in the conclusion process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barry C.L. (1994), User-Defined Relevance Criteria: An Exploratory Study, "Journal of the American Society for Information Science" vol. 45, no. 3.
 2. Falcenloben D. (2011), Geoinformacja, Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, Katowice.
 3. Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 4. Konorski J., Szpankowski W. (2008), What is Information?, Information Theory Workshop, IEEE.
 5. Mazur M. (1970), Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2011), International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, cz. A, Warszawa.
 7. Mutshewa A. (2010), The use information by environmental planners: A qualitative study using Grounded Theory methodology, "Information Processing and Management" vol. 46, no. 2.
 8. Nikołajew, J., Leśniewska, G. (2007), Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej, "Master of Business Administration" nr 1 (116).
 9. Oleński L. (1998), Ekonomika informacji, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa.
 10. Ornarowicz U. (2013), Gospodarka oparta na wiedzy. Cechy, wyzwania, przyszłość, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Seidler J. (1983), Nauka informacji: podstawy, modele źródeł i wstępne przetwarzanie informacji, tom I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 12. Słownik poprawnej polszczyzny (1988), red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa.
 13. Słownik wyrazów bliskoznacznych (1968), red. S. Skorupko, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 14. Słownik wyrazów obcych (1971), red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 15. Sprawozdawczość GPW (2012), Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych na GPW w Warszawie. Raport z przeglądu zastosowania MSSF w 2011 r., www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/uslugi/audyt/badanie sprawozdafinansowych/b66835e6d097e310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm (12.05.2013).
 16. Stefanowicz B. (1998), Informacja, jej własności i funkcje, w: Wybrane zagadnienia współczesnej informatyki - z prac Wydziału Informatyki Stosowanej, "Zeszyty Naukowe", t. 9, Wydawnictwo Adam Marszałek, Płock.
 17. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/spoleczenstwo_ informacyjne/ dokumenty/Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_Informacyjnego_w_Polsce.pdf (3.03.2014).
 18. Unold J. (2011), Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Wiener N. (1961), Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu