BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnowski Łukasz (Uniwersytet Szczeciński), Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kwalifikacja umów i zasady prezentacji gruntów przez deweloperów według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości
Qualification Rules for the Presentation of Developers' Contracts and Grounds by Polish and International Accounting Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 167-175, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Standardy rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdanie finansowe, Przedsiębiorstwo deweloperskie
Accounting standards, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Financial statements, Development company
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - określenie księgowych skutków kwalifikacji umów deweloperskich oraz zasad prezentacji gruntów w sprawozdaniach finansowych deweloperów. Metodologia badania - głównymi metodami badawczymi w części wprowadzającej są obserwacja i analiza źródeł, natomiast w części empirycznej posłużono się podejściem indukcyjnym. Wynik badań - intensywny rozwój branży deweloperskiej wymaga ujednolicenia uregulowań krajowych z międzynarodowymi. Najlepszym przykładem jest wydany Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 będący zbieżny z uregulowaniami MSR/MSSF. Oryginalność/Wartość - artykuł prezentuje kluczowe zagadnienia rachunkowości deweloperów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication of the effects of accounting skills development agreements and the rules of presentation in financial statements of grounds developers. Design/Methodology/approach - main research methods in the introductory part were the observation and analysis of the sources. The empirical part has an inductive character. Findings - intensive development of the development industry requires the unification of national legislation with international. The best example is released National Accounting Standard No. 8, which is similar to the regulations of IAS / IFRS. Originality/Value - the article discusses important issues in accounting for developers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chojnowski Ł., Hońko S. (2013), Stosowanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych w warunkach kryzysu a możliwość ich weryfikacji, w: Problemy współczesnej rachunkowości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości w Polsce, w: Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Kalinowski J. (2011), Wybrane problemy prezentacji wyników działalności deweloperskiej w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości - artykuł dyskusyjny, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. II, red. B. Gierusz, P. Lech, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
  4. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperów", Dz. Urz. Min. Fin. 2014, poz. 5.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).
  6. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, DzU 2014, poz. 121, z późn. zm.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu