BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Mikulska Teresa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej
Integrated Reporting as a Final Product of Social Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 197-207, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Sprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdanie finansowe, Teoria rachunkowości, Rachunkowość społeczna
Integrated reporting, Financial statements, Accounting theory, Social Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie koncepcji sprawozdania zintegrowanego w aspekcie rosnących potrzeb interesariuszy w zakresie ilości, jakości, jak i transparentności informacji generowanych w raportach przedsiębiorstw, a także w kontekście szerszego podejścia do rachunkowości, jako rachunkowości społecznej. Jest to istotne zagadnienie, biorąc pod uwagę zmianę potrzeb informacyjnych interesariuszy w perspektywie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, co determinuje konieczność ujęcia tych zagadnień w ramach rachunkowości społecznej, w tym w sprawozdawczości. Metodologia badania - w artykule oparto się na analizie polskiej, a przede wszystkim anglojęzycznej literatury oraz analizie raportów odnoszących się do problematyki zintegrowanego raportowania. W artykule zastosowano też metodę dedukcji. Wynik - opracowanie standardu zintegrowanego sprawozdania jest niewątpliwie ważnym krokiem w raportowaniu informacji w kontekście rosnących potrzeb interesariuszy przedsiębiorstwa. Pozwoliłoby to na kompleksowe ujęcie w jednym dokumencie wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, przede wszystkim zaakcentowanie w nim znaczenia połączeń pomiędzy strategią przedsiębiorstwa, wynikami finansowymi a społecznym, ekonomicznym i środowiskowym kontekstem jego działalności. Ponadto umożliwiłoby stworzenie globalnej platformy raportowania dokonań przedsiębiorstwa w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the objective is to present the integrated reporting concept with respect to the growing needs of stakeholders in terms of the quantity, quality as well as transparency of information generated from companies' reports and also within the context of a broader approach to accounting i.e. social accounting. It is a relevant issue when taking into account the change of information needs of stakeholders in terms of the concept of social responsibility and sustainable development, which determines the necessity of including these terms within the scope of social accounting, including in the reporting. Design/Methodology/Approach - the article is based on the analysis of Polish and English literature as well as the reports related to integrated reporting. The deduction method was also applied. Findings - preparing the standard for integrated reporting is undoubtedly a crucial step towards information reporting in the context of the growing needs of company stakeholders. It would enable to include all the spheres of business activity of a company in one document which would primarily emphasize the importance of the connection between corporate strategy, financial performance and the social, economic and environmental context of its activities. Additionally, it would allow the creation of a global platform for enterprise reporting accomplishments within the concept of social responsibility and sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn PwC na temat sprawozdawczości korporacyjnej (2011), "Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom" nr 8, www.pwc.pl/pl/aktualnosci-mssf/assets/biuletyn_mssf_116_ 16_04_2013.pdf.
 2. Business and Investors explore the sustainability perspective of Integrated Reporting (2013), www.theiirc.org/ wp-content/uploads/2013/12/IIRC-PP-Yearbook-2013_PDF4_PAGES.pdf.
 3. Cebrowska T. (2001), Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 4 (60).
 4. Deegan C., Unerman J. (2006), Financial Accounting Theory, The McGraw-Hill Companies, London.
 5. Druckman P., Fries J. (2010), Integrated Reporting: the Future of Corporate Reporting?, w: The Landscape of Integrated Reporting. Reflections Next Steps, red. R.G. Eccles, B. Cheng, D. Saltzman, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts.
 6. Eccles R.G., Krzus M.P. (2010), Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, "Financial Executive" March.
 7. Gray R., Owen D., Maunders K. (1987), Corporate Social Reporting - Accounting &Accountability, Prentice - Hall, UK.
 8. Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, "Acta Universitatis Lodzinsis. Folia Oeconomica" nr 266.
 9. Main N., Hespenheid E. (2012), Integrated Reporting: The new Big Picture, "Deloitte Review" no. 10.
 10. Marcinkowska M. (2013), Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Michalczuk G. (2013), Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 12. Międzynarodowa Rada Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) prowadzi konsultacje dotyczące założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej (2013), "Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom" nr 4.
 13. Międzynarodowy komitet ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej wydaje materiał do dyskusji nt. sprawozdawczości korporacyjnej (2011), "Biuletyn MSSF. Naprzeciw standardom" nr 8.
 14. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. System który łączy odpowiedzialnie. Raport roczny za 2012, GAZ-System SA 2013.
 16. Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21 st Century (2011), http://theire.org/ wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (18.12.2013).
 17. Zintegrowany Raport Roczny 2012 - Kultura wartości, Grupa LOTOS SA 2013.
 18. Zintegrowany Raport Roczny 2012, Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe PUŁAWY SA 2013.
 19. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012, Scanmed Multimedis.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu