BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zakres sprawozdania finansowego małych i średnich jednostek gospodarczych
Financial Reporting of Small to Medium Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 221-230, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Dyrektywy UE, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo
EU directives, Accounting, Financial statements, Small business, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest wskazanie zakresu obowiązkowo ujawnianych danych w sprawozdaniu finansowym przez jednostki sektora MSP. Stosowanie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej przez mikro, małe i średnie podmioty wynika z dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych ogłoszonej w 2013 r. W ślad za regulacjami dyrektywy, w Polsce opracowano zmiany ustawy o rachunkowości, odnoszące się w szczególności do uproszczonych rozwiązań dla mikro podmiotów. W marcu 2014 r. do Sejmu RP trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Metodologia badania - analiza porównawcza regulacji rachunkowości, dyrektywy UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych z czerwca 2013 r., ustawy o rachunkowości oraz rządowy projekt zmiany ustawy o rachunkowości. Wynik - poszczególnym grupom podmiotów gospodarczych sektora MSP przysługuje różny zakres uproszczeń w ramach ujawnianych informacji finansowych. Najprostsze sprawozdanie finansowe sporządzają mikro podmioty. Skrócone do minimum sprawozdanie finansowe nie wiąże się jednak z uproszczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present a range of information presented in financial report of SMP. On the strength of directive of 26 June 2013 on the annual financial statements, micro-, small and medium-sized undertakings use simplification in financial reporting. In Poland work out a draft amendment to the accounting law. Particularly, it concerns with the simplified solutions for micro-undertakings. Design/Methodology/approach - the comparative analysis of accounting regulations, Directive of 26 June 2013 on the annual financial statements and polish accounting law. Findings - different range of simplification of financial reporting belongs individual groups of SMP. Micro-undertakings prepared the simplest financial statements. However, it are out of keeping with simplification of keeping the accounts' books. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/6/UE z dnia 14 marca 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów, Dz. Urz. L 81/3 z 21.3.2012.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 2 października 2013 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs// 2/171214/171217/171218/dokument80589.pdf
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2013, poz. 672, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu