BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych mikroprzedsiębiorstw według nowej dyrektywy Unii Europejskiej
The Main Directions of Changes in Financial Reports of Micro-Entities According to the New Directive of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 231-242, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Dyrektywy UE, Podział przedsiębiorstw, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Sprawozdanie finansowe
EU directives, Company division, Small enterprises accounting, Micro-enterprise, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, w szczególności dotyczących mikroprzedsiębiorstw oraz wskazanie problemów implementacji nowej dyrektywy unijnej do przepisów krajowych. Metodologia badania - analiza porównawcza standardów międzynarodowych, ustawy o rachunkowości i nowej dyrektywy UE w części odnoszącej się do mikroprzedsiębiorstw, metoda wnioskowania. Wynik - w artykule przedstawia się harmonizację przepisów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem zasady równoważenia kosztów z korzyściami poszczególnych rozwiązań. Oryginalność/Wartość - ukazanie i analiza różnic między nową dyrektywą UE i przepisami prawa krajowego w zakresie sprawozdawczości finansowej mikrojednostek. Wskazanie dylematów wyboru niektórych rozwiązań w praktyce przedsiębiorstw mikro. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the new directive of the European Union on the subject of annual financial reports, particularly regarding micro-entities, as well as pointing issues with the implementation of the directive in the national regulations. Design/Methodology/approach - comparative analysis of international standards, the Accounting Act and the new EU directive in the part regarding microentities, inference. Findings - the article presents harmonization of regulations regarding accounting and financial reporting of micro-entities, taking under consideration the rule of balancing costs and benefits of individual solutions. Originality/value - showing and analysis of differences between the new EU directive and the national legislation for financial reporting of micro-entities. Pointing dilemmas of choosing some solutions in the practice of micro-entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek J. (2007), Standaryzacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw - głos w dyskusji, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, t. III, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Bauer K. (2013), Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Kapitałowe, Ubezpieczenia" nr 58, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Dadacz J. (2012), Kompleksowa zmiana przepisów ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 9, SKwP, Warszawa.
 4. Dadacz J. (2014), Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 1, SKwP, Warszawa.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. nr 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę 84/253/EWG, Dz. Urz. UE z 9.06.2006 r. L 157/87.
 6. Dyrektywa Parlament6 Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE z 29.06.2013 r. L 182.
 7. Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. nr 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. UE z 18.07.1983 r. L 193.
 8. IFRS for SMEs. International Financial Reporting Standard (IFRS®) for Small and Medium-sized Entities (SMEs), www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs.aspx.
 9. Karmańska A. (2013), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - tło do zmian, "Rachunkowość" nr 6, SKwP, Warszawa.
 10. Kędzior M. (2010), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - istota, ocena, przyszłość, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 58 (114), SKwP, Warszawa.
 11. Kiziukiewicz T. (2012), Obowiązki ewidencyjne małych przedsiębiorstw, w: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Sawicki K. (2012), Rachunkowość według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (SSSF) dla Małych i Średnich Jednostek, w: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 13. Stachniak A. (2013), Nowa dyrektywa UE o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 11, SKwP, Warszawa.
 14. Szewc M. (2011), Celowość stosowania MSSF dla MŚP. Wyniki ankiety Komisji Europejskiej, "Rachunkowość" nr 3, SKwP, Warszawa.
 15. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości, projekt z dnia 20 marca 2014 r. http:/legislacja,rcl.gov.pl/lista2/ projekt/171214 (21.05.2014).
 16. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2014, poz. 1100.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 19. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu