BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wskaźniki finansowe w raporcie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Financial Ratios in the Report Supplementing the Opinion on The Audit of Financial Statement by the Statutory Auditor
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 243-252, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Keyword
Wskaźniki finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Rewizja sprawozdań finansowych
Financial indicators, Audit of financial statement, Review of financial statement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest zbadanie wykorzystania w praktyce biegłego rewidenta wskaźników finansowych, sposobów ich prezentacji, obliczania i oceny Metodologia badania - analiza 21 raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych największych polskich niefinansowych spółek giełdowych. Wynik - ocena zakresu wykorzystywanych wskaźników finansowych w raportach biegłych rewidentów, ich poprawności obliczania i oceny. Oryginalność/Wartość - identyfikacja i krytyczna ocena stosowanych przez firmy audytorskie rozwiązań analizy wskaźnikowej, będącej podstawą przedstawienia czynników negatywnie wpływających na wyniki i sytuację finansową i tym samym zagrażających możliwości kontynuowania przez przedsiębiorstwo działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie. Wskazanie na celowość wykorzystania w ocenie wskaźników finansowych obok porównań w czasie także porównań w przestrzeni. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is a research into usage of financial ratios in the practise of the statutory auditor, their presentation, ways of calculating and evaluation. Design/Methodology/approach - analysis of 21 reports supplementing the opinion on the audit of consolidated financial reports of biggest Polish nonfinancial listed companies. Findings - assessment of the extent of the presentation of financial ratios in reports of statutory auditors. Originality/value - identification and critical evaluation of ratio analysis solutions applied by auditors, which is basis for presentation of factors negatively affecting on performance and financial situation and thereby threatening of going concern by enterprise activity in undiminished significantly extent. Pointing at the purpose of using financial ratios in the evaluation besides comparisons in the time also scope comparisons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk C. (2013), Więcej firm zmieniło audytora, Rzeczpospolita.pl, 27.02.2013, www.ekonomia.rp.pl/ artykul/984828,984883.html (27.03.2014).
  2. Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe, http://rachunkowosc.com.pl/c/Artykuly,Wskazniki_ sektorowe (28.02.2014).
  3. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr1, załącznik do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
  4. Norma nr 2 wykonywania zawodu biegłego rewidenta - Opinia i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki innej niż bank lub ubezpieczyciel, załącznik nr 2 do uchwały KRBR nr 144/66/96 z dnia 16 stycznia 1996 r., część III pkt 24.1.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  6. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.
  7. Uchwała nr 1474/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
  8. Skoczylas W. (w druku), Wskaźniki sektorowe w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstw.
  9. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
  10. www.gpw.pl oraz strony internetowe badanych przedsiębiorstw
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu