BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Macierzyński Wiesław (Społeczna Akademia Nauk), Macierzyński Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Etyka w public relations bankowym
Ethics in the Bank Public Relations
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 43-55, bibliogr. 33 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Public relations, Etyka, Banki, Wizerunek banku, Klient
Public relations, Ethics, Banks, Bank image, Customer
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza zagadnień etycznych dotyczących public relations bankowego w aspekcie teoretycznym i praktycznym, w oparciu na podstawowych dokumentach regulujących te kwestie. Autorzy podjęli próbę zbadania regulacji prawnych i etycznych na przykładzie znowelizowanego Kodeksu Etyki Public Relations i Kodeksu Etyki Bankowej. Zagadnieniom etycznym musi towarzyszyć troska o sprawne zarządzanie przy jednoczesnej koncentracji na budowie pozytywnego wizerunku banku i zaufania oraz utrzymaniu płynności finansowej całego sektora, a pośrednio całej gospodarki. Uzasadnienie przyjętego podejścia badawczego jest fakt, że problematyka etyki w public relations bankowego jest zagadnieniem stosunkowo słabo rozpoznanym w Polsce, prowadzone od dekady przez autorów badania mogą przyczynić się do wypełnienia istniejącej luki w tym zakresie. (fragment tekstu)

Arising of the process of bank public relation seems to be impossible without ethics. Proceedings against the rules will discredit the bank and challenge its credibility sooner or later. Therefore practitioners of bank public relations must balance loyalty towards their employers and clients with loyalty towards the society. They are required to defend the bank position and it can provoke a temptation of facts distorting and sometimes their falsifying. Such actions are blameworthy because of ethics and additionally they blur the differences between professional public relations and propaganda. The financial crisis from 2008 emphasised the fundamential assumption of bank public relations namely perceiving of banks as institutions of public trust. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beavers-Moss D. (2001), The Credibility Enhancer, "Bank Marketing", 32, nr 5 (May).
 2. Bogdanowicz I., Macierzyński W. (2012), Etyczne wyzwania dla public relations w społeczeństwie informacyjnym [w:] J. Żuchowski, R. Zieliński (red.), Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości, Politechnika Radomska, Radom.
 3. Bookstaber R.M. (2012), Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 4. Dembiński P.H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 5. Dziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie Ewolucja - Funkcjonowanie - Wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kodeks Etyki Bankowej (2013), Związek Banków Polskich, 18 kwietnia, Warszawa.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział I, Art. 17.
 8. Krawiec F. (2009), Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa.
 9. Lachowski S. (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 10. Łaszyn A. (2002), W pogoni za peletonem, "Marketing Serwis", nr z m-ca stycznia.
 11. Macierzyński M. (2002), Public relations w bankowości internetowej, Wydawnictwo ITeE, Radom.
 12. Macierzyński M. (2004), Public relations w bankach - główne cechy i zadania [w:] D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public relations - wyzwania współczesności, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 13. Macierzyński M. (2008), Public relations w bankach wirtualnych, CeDeWu, Warszawa.
 14. Macierzyński W. (2003), Etyczne i prawne aspekty public relations w bankowości [w:] D. Tworzydło, Public relations, II Kongres PR, WSZIiZ, Rzeszów.
 15. Macierzyński W. (2008), Public relations w opinii Polaków, Wydawnictwo Naukowe ITeE, Radom.
 16. Macierzyński M., Macierzyński W. (2006), Public relations instytucji finansowych i giełdowych [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations znaczenie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Macierzyński M., Macierzyński W. (2007), Public relations w zarządzaniu sytuacja kryzysową w banku [w:] T. Soliński, D. Tworzydło, Public relations - narzędzia przyszłości, WSzIiZ, Rzeszów.
 18. Milic-Czerniak R. (2012), Etyka w działalności banków, "Miesięcznik Finansowy Bank", lipiec-sierpień.
 19. Pazio N.M. (2005), Kształtowanie wizerunku banków poprzez ich ofertę cenowo-produktową, [w:] D. Zakrzecki (red.), Zarządzanie finansami, Tom II: Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 20. Parkinson M. (2001), The PRSA Code of Professional Standards and Member Code of Ethics: why they are neither professional nor ethical, "Public Relations Quarterly", 46, nr 3 (Fall).
 21. "Supplement" do "ABA Banking Journal" 93:2001, nr 9 (September): A Good Overall impression (zaufanie do banków w porównaniu z innymi podmiotami); A Foundation to build on (opinia publiczna o bankach); Customers Views about banks (opinia o bezpieczeństwie pieniędzy powierzanych bankom); Banks used most often but money is elsewhere (o dywersyfikacji usługodawców na rynku finansowym).
 22. Zalewska M. (2002), Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów [w:] W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Potext, Warszawa.
 23. Dz. Urz. WE C 325 z 24 grudnia 2002 r. Traktat Unii Europejskiej.
 24. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 25. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 26. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 27. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 28. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
 29. Dz.U. 2002 r. nr 42, poz. 369 tj.; Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie.
 30. Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 31. Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 , Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
 32. Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.
 33. http://brebank.pl/O_BRE_Banku/compliance/ dostęp: 22 IX 2013.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu