BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej
Source
Polityka Gospodarcza, 2001-2002, nr 5-6, s. 115-143, tabl., bibliogr. 62 poz.
Keyword
Instytucjonalizm, Neoinstytucjonalizm, Metodologia ekonomii, Historia myśli ekonomicznej
Institutional economics, New institutionalism, Economic methodology, History of economic thought
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altmann J., Wirtschaftspolitik, Gustav-Fischer Verlag, Stuttgart-Jena 1995.
 2. Baldassari M., Paganetto L., Phelps E. S., Institutions and Economic Organizations in Advanced Economies. The Governence Perspective, Servisio 1998.
 3. Barro R. J., Makroekonomia, PWE Warszawa 1997.
 4. Bartling H., Luzius F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Verlag Vahlen, München 1993.
 5. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994.
 6. Boulding K., A New Look at Institutionalism, "American Economic Review" 48/1957.
 7. Commons J. R., Institutional Economics, Macmillan, New York 1934.
 8. Commons J. R., The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan, New York 1924.
 9. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 10. Erlei M., Leschke M., Sauerband D., Neue Institutionensökonomik, Schäfer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
 11. Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 12. Fukuyama F., Ostatni człowiek, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 13. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 14. Fukuyma F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2000.
 15. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne: modele i metody, Warszawa 2000.
 16. Galbraith J. K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 17. Gide K., Zasady ekonomii politycznej, Fischer i Majewski, Poznań 1922.
 18. Gilejko L., Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, SGH, Warszawa 1994.
 19. Hamilton W. H., Institution, in: E.R.A. Encyclopedia of the Social Sciences, Seligman & A.Johnson 1932.
 20. Held M., Nutzinger H. G., Institutionen prägen Menschen: Bausteine zu einer allgemeinen Institutionenökonomik, Campus Verlag, Frankfurt/Main; New York 1999.
 21. Israel A., Institutional Development. Incentives to Performance, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 1989.
 22. Jickeli J., The Role of Markets and Government in Human Capital Building and Education. A Research Program in Institutional Economics, JITE "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 157/1 (2001), s. 87-107.
 23. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH, Warszawa 1999.
 24. Kaja J., Xinli Y., Two roads, one Goal - the comparison of Polish and Chinese administrative Reform, "Polityka gospodarcza", 3/2000), s. 17-23.
 25. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
 26. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, rewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 27. Krajewski W., Prawa nauki, Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, KIW, Warszawa 1998.
 28. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 1998.
 29. Lange O., Ekonomia polityczna, T. 1: zagadnienia ogólne, Warszawa 1959.
 30. Langlois R. N. (ed.), Economics as a process. Essays in the new Institutional Economics, Cambridge Univ. Press, New York 1989.
 31. Le Bon G., Psychologia rozwoju narodów, Wyd. V.I.D.I., Nowy Sącz 1999.
 32. Majone G., Nonmajoritan Institutions and the Limits of Democratic Governance. A Political transaction cost Approach, JITE "Journal of Institutional and Theoretical Economics", 157/1 (2001), s. 57-78.
 33. Mazur M., Metoda badawcza instytucjonalizmu, "Ekonomista" nr 2-3/1991.
 34. McRae H., Świat w roku 2020 Potęga, kult, dobrobyt - wizja przyszłości, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1996.
 35. Mitchell W. C., Business Cycles, B. Franklin, New York 1913.
 36. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, PWN, Warszawa 1998.
 37. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
 38. Myrdal G., Asian Drama, t. 1, Pantheon, New York 1968.
 39. North D. C., Structure and Change in Economic History, W.W.Norton&Co., New York-London 1981.
 40. North D. C., The process of Economic Change, UNU/WIDER Working Papers, March 1997.
 41. Okoń-Horodyńska E. (red.), Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, Akademia Ekonomii im. Karola Akademieckiego, Katowice 1996.
 42. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti, Toruń 1998.
 43. Pejovič S., Economic analysis of institutions and systems, Kluwer Academic, Dordrecht 1995.
 44. Piech K., Metodologiczne aspekty polityki gospodarczej, "Polityka Gospodarcza" nr 3/2000, s.73-92.
 45. Piech K., Polityka gospodarcza - skrypt do części zajęć, badania własne (opracowanie wstępne), SGH, Kolegium Zarządzania i finansów, Katedra Polityki Gospodarczej, Warszawa 2000.
 46. Pies I., Normative Institutionsökonomik. Zur Rationalisierung des politischen Liberalismus, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993.
 47. Reuter N., Der Institutionalismus. Geschichte und Theorie der evolutionären Okonomie, Metropolis Verlag, Marburg 1996.
 48. Rosenberg N., Birdzel L.E.Jr, Historia kapitalizmu, Znak, Kraków 1994.
 49. Rutherford M., Institutions in economics. The old and the new institutionalism, University Press, Cambridge 1996.
 50. Schotter A., The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge UP, New York 1981.
 51. Smelser N. J., Swedberg R., eds., The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press & Russel Sage Foundation, Princeton-New York 1994.
 52. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, 2, Warszawa 1954.
 53. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
 54. Szostak A., Odwrót od nadmiernego interwencjonizmu państwa jako zjawisko globalne, [w:] Tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się i ich znaczenie dla Polski, Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się SGPiS, SGH, Warszawa 1999, s. 17-51.
 55. Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Wyd. 2, Gdynia 1947.
 56. Tinbergen J., Economic Policy. Principles and Design, Amsterdam-New York-Oxford 1978.
 57. Tomidajewicz J. J, Czynniki zmienności modeli polityki gospodarczej, "Polityka Gospodarcza" nr 2/1999, s. 165-173.
 58. Tool M.R. (ed.), Institutional Economics: Theory, Method, Policy, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 1993.
 59. Veblen Th., The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays, New York 1919.
 60. Velthuis O., The Changing Relation Between Economic Sociology and Institutional Economics. From Talcott Parsons to Mark Granovetter, "American Journal of Economics and Sociology", 58/4 (1999), s. 629-649.
 61. Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 62. Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, Wrocław 1996.
Cited by
Show
ISSN
1508-6453
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu