BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seliga Robert (Społeczna Akademia Nauk), Woźniak Andrzej (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Wpływ koncepcji CSR na budowanie wizerunku w biznesowym modelu jednostek medycznych w Polsce
The Impact of CSR on Building the Image of the Business Model of Medical Units in Poland
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 215-229, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Służba zdrowia, Usługi medyczne, Modele biznesowe, Wyniki badań
Corporate Social Responsibility (CSR), Health service, Medical services, Business models, Research results
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie wpływu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na model biznesowy jednostek medycznych. Hipoteza stawiana w artykule brzmi następująco: zauważalny jest wzrost znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania wizerunkiem jednostki medycznej w Polsce. Występuje pozytywne sprzężenie zwrotne pomiędzy rozwojem teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu a wzrostem znaczenia w procesie zarządzania jednostką medyczną. W części teoretycznej artykułu przedstawiono charakterystykę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rozwój sektora usług medycznych w Polsce. Cześć empiryczna artykułu oparta została o badania ilościowe przeprowadzone w latach 2013-2014. Badania miały charakter pilotażowy i ich wyniki mogą posłużyć do dalszych rozważań w podjętym przez autorów artykułu temacie. (fragment tekstu)

Changes in the medical services sector in Poland, forcing managers to change the perception of the role of stakeholders in the management of the medical unit. Such a perception of the role of stakeholders initiated a new management practices of medical unit related to its social responsibility. In the era of high competition in the medical services sector in Poland beyond the provision of medical services at the appropriate level, more important is to build the image of the medical units. Nowadays medical units must seek new management solutions to effectively compete with other market players. In this way, new concepts have been implemented in the management of medical units that were previously used in other sectors. Corporate Social Responsibility is a concept that supports the management of the medical unit. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 2. Chmielecki M. (2013), Employer branding w świetle wyników badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 4.
 3. Gasparski W. (2004), Wykład z etyki biznesu: Nowa edycja, WSPiZ, Warszawa.
 4. Głowacka M.D., Galicki J., Mojs E. (2009), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Grandys E. (2013), Podstawy zarządzania produkcją, Difin, Warszawa.
 6. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Karkowski T. (2010), Restrukturyzacja szpitali, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Kautsch M. (red.) (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Leowski J. (2004), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa.
 11. Perechuda K., Kowalewski M. (2008), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Seliga R. (2012), Rola marketingu społecznego w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Seliga R., Woźniak A. (2013), Analiza porównawcza sektora usług medycznych w Japonii i USA [w:] R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 10.
 14. Sokołowska A. (2009), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - przejawy i dylematy, E-mentor nr 5 (32).
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 16. Sułkowski Ł. (2009), The problems of epistemology of corporate culture, "Journal of Intercultural Management", Vol. 1, No 1.
 17. Surdyk J. (2007), CSR: więcej niż PR - dążenie do osiągnięcia długofalowej przewagi konkurencyjnej [w:] Biznes, tom 1: Zarządzanie firmą, część 1, PWN, Warszawa.
 18. Waśkowski Z. (2009), Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności i przedsiębiorstwa w świetle badań [w:] Z. Waśkowski (red.), Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, DWSHM, Gniezno.
 19. Woźniak A., Seliga R. (2013), Wpływ narzędzi marketingu relacyjnego na kształtowanie się mapy interesariuszy dla jednostek medycznych [w:] A. Noworól (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 13.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu