BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujnowska Eliza (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, doktorantka)
Title
Współpraca Polski w zakresie ochrony środowiska z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej
Poland's Co-operation with Non-European Union Countries in the Field of Environment Protection
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2010, nr 1 (28), s. 161-175, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Współpraca międzynarodowa, Międzynarodowa współpraca ekologiczna, Ochrona środowiska
International cooperation, International ecological cooperation, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu stanowi analiza stopnia zaawansowania współpracy Polski z poszczególnymi państwami nienależącymi do Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz jej wpływ na poprawę standardów środowiskowych i modernizację polskiej gospodarki w kierunku proekologicznym. Bazę źródłową stanowią niepublikowane materiały Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki dotyczące dwustronnych umów między Polską i jej zagranicznymi partnerami we wspomnianej dziedzinie i wyników realizacji tejże współpracy, a także informacje udostępnione przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dzięki znacznemu wsparciu finansowemu i technologicznemu udzielonemu, m.in. przez takie państwa, jak Norwegia, Szwajcaria czy Japonia, nasz kraj uzyskał niepowtarzalną szansę na modernizację gospodarki przy zachowaniu wysokich standardów środowiskowych, nie pozostając jedynie beneficjentem pomocy, lecz równocześnie pogłębiając sąsiedzką współpracę z Rosją i Ukrainą oraz dzieląc się swoimi doświadczeniami z pozostałymi partnerami, w szczególności Republiką Mołdowy i Iranem. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at analyzing the level of advancement of the co-operation of Poland with individual non-European Union countries in the field of environment protection and its influence on the improvement of environmental standards and pro-ecological modernization of the Polish economy. The resources are unpublished materials of the Ministry of Environment and the Ministry of Economy referring to bilateral agreements between Poland and its foreign partners in the above-mentioned field and the results of that co-operation, as well as information made available by the Polish National Energy Conservation Agency. The conducted analysis shows that thanks to the substantial financial and technological support provided by such countries as Norway, Switzerland and Japan our country was given a unique chance to modernize the economy and maintain high environmental standards not only as a beneficiary of that aid but also as a country deepening neighborhood co-operation with Russia and Ukraine, and sharing its experiences with other partners, especially Moldova and Iran. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Materiały niepublikowane Ministerstwa Środowiska dotyczące umów dwustronnych w zakresie ochrony środowiska.
  2. Przegląd realizacji przez Polskę konwencji międzynarodowych oraz umów i porozumień wielostronnych i dwustronnych w zakresie ochrony środowiska udostępniony przez Ministerstwo Środowiska.
  3. Japan External Trade Organization www.jetro.go.jp/poland
  4. Krajowa Agencja Poszanowania Energii www.kape.gov.pl
  5. Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
  6. Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej www.pjcee.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu