BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola zdrowia we wzroście gospodarczym
The Role of Health in Economic Growth
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 7-17, rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Zdrowie, Wzrost gospodarczy, Sprzężenia zwrotne, Kapitał ludzki
Health, Economic growth, Feedback, Human capital
Note
summ.
Abstract
Jednym z ważnych zadań współczesnej polityki społecznej jest właściwe zapewnienie opieki zdrowotnej, gdyż działając na rzecz zdrowia, inwestuje się w ludzi, a tylko zdrowe społeczeństwo jest zdolne do efektywnego tworzenia dóbr materialnych i kulturalnych. Zdrowie więc ma znaczenie ekonomiczne w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego każdego państwa. Celem artykułu jest pokazanie wpływu zdrowia na wzrost gospodarczy. (fragment tekstu)

The relation between health and economic growth has been the subject of numerous theoretical as well as empirical analyses. Based on the literature used in the article, it could be concluded that health generally positively influences economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aksman E., Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2001.
 2. Anderson G., Śleszyński J. (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 3. Becker G., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" 1962, No. 70.
 4. Bhargava, A., Jamison D. T., Lau L. J., Murray Ch. J. L., Modeling the effects of health on economic growth, "Journal of Health Economics", 20(2001).
 5. Białynicki-Birula P., Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu, http://www.egap.pl, 11.04.2008.
 6. Białynicki-Birula P., Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa, Monografie: Prace Doktorskie Nr 4, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 7. Butler H., Legal Environment of Business, South-Western Publ. Co., Cincinnati 1987.
 8. Cichy K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Wydział Ekonomii, Studia Doktoranckie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. Constitution of The World Health Organization, http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/constitution.pdf
 10. Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 25.
 11. Frączkiewicz-Wronka A., Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (Wybrane aspekty zachodzących zmian), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 12. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 13. Grossman M., On the Concept of Health Capital and Demand for Health, "Journal of Political Economy" 1972, vol. 80, no 2, March/April.
 14. Gyimah-Brempong K., Wilson M., Health human capital and economic growth in Sub-Saharan African and OECD Countries, "The Quarterly Review of Economics and Finance", 44(2004).
 15. Hatasa N., Health and economic development: a cross-national empirical analysis, "Journal of National Institute of Public Health", 50(3), 2001.
 16. Investment for health: a discussion on the role of economic and social determinants, Studies on social and economic determinants of population health, WHO, Geneva, nr 1, 2000 za: I. Rydlewska-Liszkowska, Podstawy ekonomiki zdrowia. Wybrane zagadnienia ekonomiczne ochrony zdrowia w miejscu pracy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2006.
 17. Korporowicz V., Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, Monografie i Opracowania 456, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 18. Kowalska K, Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji, "Gospodarka Narodowa", 2003, nr 4.
 19. McGuire, Henderson, G. Mooney, The Economics of Health Care. An Introductory Text, Rutlenndge & Kegan Paul, Londyn 1998
 20. Miśko-Iwanek K., Zdrowie rodziny i opieka społeczna nad rodziną, [w:] L. Frąckiewicz (red.): Ochrona zdrowia w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1991.
 21. Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 22. Poździoch S., Ryś A. (red.), Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia, "Vesalius", Kraków 1996.
 23. Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z bada􀄔 empirycznych, "Ekonomista", 3/2006, s. 313.
 24. Ranis G., Stewart F., Ramirez A., Economic Growth and Human Development, "World Development", vol. 28, no. 2, 2000.
 25. Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 26. Schultz T., Investment in Human Capital, "American Economic Review" 1961, No. 51.
 27. Szamrej Z., Ekonomia równowagi, "Wiedza i życie", 3/1996.
 28. Szymczak M. (red.), Slownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 29. Weisbrod B., Education and Investment In Human Capital, "Journal of Political Economy" 1962, no. 70.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu