BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zinczuk Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kształtowanie się bezrobocia w województwie lubelskim w latach 2005-2009
The Evolution of Unemployment in the Lublin Province in 2005-2009
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 63-75, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Bezrobocie, Rynek pracy, Struktura bezrobocia, Stopa bezrobocia, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych
Unemployment, Labour market, Structure of unemployment, Unemployment rate, Disabilities employment activity, University graduate employment
Note
summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Zagadnienia poruszone w niniejszym artykule będą koncentrowały się wokół struktury bezrobocia oraz dotyczących go problemów wśród osób niepełnosprawnych województwa lubelskiego. Badaniem objęte będą lata 2005-2009. Ta część analizy problemu bezrobocia zawarta będzie w pierwszym artykule tej serii. Natomiast sposoby i formy łagodzenia bezrobocia i jego skutków zostaną zaprezentowane w kolejnym artykule. (fragment tekstu)

The paper contains an analysis of evolution of unemployment in the Lublin province in 2005-2009. The problem of unemployment is constantly moved and it must be acknowledged that the current situation in the labour market remains about the present and evokes great interest among researchers of this phenomenon. Diagnosis of the current situation in Lublin in the labour market has several features characteristic of unemployment for the whole Poland. The most important of these is the high share of long-term unemployment among the total unemployment rate amounting to 49.2% in 2009. Almost half of unemployed persons remaining unemployed for over a year. This is not only a negative impact on the economic situation of the Lublin province, but it also causes many pathologies, obsolete skills and social exclusion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąbka J., Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
  2. Męcina J., A bsolwent na rynku pracy: Analiza społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań startu zawodowego młodzieży w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, WDiNP, Warszawa 2001.
  3. Padowicz W., Praca i bezrobocie na wsi - diagnoza, "Rynek Pracy", 2002, nr 5.
  4. Rynek pracy - potrzebne zawody na Lubelszczyźnie. Raport badawczy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Chełm 2010,.
  5. Skórska A., Rola edukacji w tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
  6. Słodkowski H., Czapliński L., Droga do sukcesu: poradnik dla przedsiębiorczych, zagrożonych bezrobociem, bezrobotnych, Absolwent, Łódź 2003.
  7. Standing G. i inni, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w okresie transformacji, PWE, Warszawa 1996.
  8. Szul R., Bezrobocie a transformacja, [w:] Rynek pracy w skali lokalnej, red. A. Suchodolska, Scholar, Warszawa 2004.
  9. Telep J., Ćwik B., Lokalny rynek pracy w Polsce w latach 2001-2005, Almamater, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.
  10. http://www.wup.lublin.pl/wup
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu