BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzyński Tomasz M. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wydatki sztywne budżetu państwa w Polsce
Firm Expenditures of State Budget in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 99-108, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wydatki budżetowe, Budżet państwa
Budget expenditures, State budget
Note
summ.
Abstract
Poziom i struktura wydatków budżetowych są przede wszystkim determinowane zakresem zadań ciążących na władzy publicznej, a ten w Polsce jest nadal szeroki, pomimo wielu prób jego ograniczania. Wielkość i struktura wydatków jest uwarunkowana zarówno historycznie, jak też wynika z przyjętej przez władze publiczne doktryny społeczno-gospodarczej. W strukturze wydatków budżetu państwa w Polsce wydatki o charakterze sztywnym odrywają dominującą rolę, konieczne wydaje się zatem przeanalizowanie ich poziomu, dynamiki oraz struktury w kontekście zagrożeń dla sytuacji budżetowej w Polsce. (fragment tekstu)

Almost 80 % of total expenditures in state budget in Poland are firm expenditures. Main expenditures which are legally determined are: grants for ZUS and KRUS, cost of public debt, social expenditures, national defence, contribution to EU budget, jurisdiction, grants for local governments. Poland has implemented the expenditure rules together with mechanisms to monitor and enforce them. One of the rule will strongly limit the growth in discretionary expenditure, i.e. not resulting from applicable acts regulating the public expenditure. But it will be necessary to continue the "untightening" of general government expenditure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E., Budżet państwa na 2008 rok - podstawowe uwarunkowania, "Kontrola Państwowa" 2008, nr 1.
 2. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002.
 3. Dębowska-Romanowska T., Charakter prawny i klasyfikacja tzw. wydatków .sztywnych a granice .swobody politycznej władz państwa, [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska i J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007.
 4. Dębowska-Romanowska T., Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, [w:] System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 5. Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 6. Łaski K., Osiatyński J., Zięba J., Mnożnik wydatków państwowych i jego szacunki dla Polski, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 246.
 7. Markiewicz M., Siwińska J., Reforma wydatków publicznych, CASE, Warszawa 2004.
 8. Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, CASE, Warszawa 2003.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Racjonalizacja finansów publicznych. Raport nr 50, RSSG, Warszawa 2004.
 11. Ustawa budżetowa na rok 2006. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2005.
 12. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. nr 267, poz. 225 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. nr 67, poz. 570, z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz Ustawa z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1726).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu