BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Human Resource Management in Knowledge-Intensive Services
Zarządzanie zasobami ludzkimi w usługach wiedzochłonnych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 6, s. 33-49, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Human Resource Management
Keyword
Rozwój kapitału ludzkiego, Wiedza, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje
Development of human capital, Knowledge, Human Resources Management (HRM), Competences
Note
summ., streszcz.
Abstract
Strategiczny potencjał ZZL w dostarczaniu wartości jest szczególnie istotny w przypadku przedsiębiorstw sektora usługowego, które ze względu na charakter tworzenia i sposób dostarczania wartości, są w dużej mierze zależne od kapitału ludzkiego. Problem ten jest szczególnie wyraźny w usługach opartych na wiedzy (wiedzochłonnych), gdzie kapitał ludzki stanowi kluczowy kanał transferu wartości. Jednakże badania empiryczne roli praktyk ZZL w usługach wiedzochłonnych są rzadkością, zwłaszcza w kontekście krajów rozwijających się, tak jak w przypadku Polski. Artykuł ma więc na celu uzupełnienie tej wyraźnej luki. Wyniki reprezentatywnego badania na próbie średnich i dużych firm działających w Polsce wykazały wyraźne zróżnicowanie pomiędzy firmami produkcyjnymi, usługami wiedzochłonnymi i usługami w mniejszym stopniu opartymi na wiedzy, w ich podejściu do praktyk ZZL. Oparte na wiedzy firmy usługowe charakteryzowały się relatywnie większym zrozumieniem znaczenia kapitału ludzkiego (umiejętności i kompetencji pracowników) w kreowaniu wartości firmy i częstszym wykorzystywaniem narzędzi rozwoju zawodowego pracowników oraz wymiany i rozpowszechniania wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The strategic potential of HRM in delivering value is especially demonstrated in the case of service sector companies. Due to the nature of value creation and transfer, such companies are largely human capital dependent. This is even more evident in knowledge-intensive services (KIS). There, human capital constitutes the key value transfer channel. However, the empirical evidence of the role of HRM practices in KIS is scarce, especially in the context of developing economies, as is the case of Poland. Thus, this article aims to fill this gap by analyzing the findings of a large-scale representative survey of medium and large companies operating in Poland. Research indicated a clear differentiation between manufacturing, KIS, and LKIS (less-knowledge-intensive service) companies in their approach to HRM practices. Knowledge-intensive service firms were characterized by a relatively higher common understanding of the influence of human capital (the skills and competences of employees) on the company's value and the more intensive use of professional development and knowledge sharing practices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barney J. (1992), "Integrating Organizational Behavior and Strategy Formulation Research: A Resource-Based Analysis," in Shrivastava P., Huff A., and Dutton J., (Editors), Advances in Strategic Management, Greenwich, JAI Press, 39-61.
 2. Bontis N. (1998), "Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models," Management Decision, Vol. 36, No. 2: 63-75.
 3. Bontis N. and Fitz-enz J. (2002), "Intellectual Capital ROI: A Causal Map of Human Capital Antecedents and Consequents," Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3, 223-247.
 4. Borkowska S. (2010), "Quo vadis HRM," Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6.
 5. Boxall P. and Steeneveld M. (1999), "Human Resource Strategy and Competitive Advantage: A Longitudinal Study of Engineering Consultancies," Journal of Management Studies, 36.
 6. Carley W. M. (1998), "Ties that Bind," Wall Street Journal, February 11, 1-10.
 7. Davenport E. and Snyder H. W. (2004), Managing Social Capital: Annual Review of Information Science and Technology, New York, Interscience Publishers.
 8. Fazlagić A. (2004), "Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla ZZL" [The knowledge-based economy: A new context for HRM], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No 6.
 9. Makó C., Csizmadia P., Illéssy M., Iwasaki I., and Szanyi M. (2010a), Organizational Innovation and Knowledge Use Practice: Cross Country Comparison (Hungarian versus Slovak Business Service Sector), Report of the Hungary-Japan "Multinationals and Local Resources" Joint Research Project.
 10. Makó C., Csizmadia P., Illéssy M., Iwasaki I., and Szanyi M. (2010b), "Knowledge Development Practice in Cross Country Comparison (Hungarian versus Slovak Business Service Sector)," Edukacja ekonomistów i menedżerów [Economist and Manager Education], SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, No. 4(18), 111-126.
 11. Miś A. (2005), "Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier" [Career management in a knowledge-based organization: From career competencies to career capital], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 2.
 12. Namasivayam K. and Denizci B. (2006), "Human Capital in Service Organizations: Identifying Value Drivers," Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3, 381-393.
 13. Sienkiewicz Ł., Editor (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie [Competency-based human resource management: Lifelong learning perspective], IBE, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu