BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Chwiejczak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych
Tax Preferences in Special Economic Zones (SEZ)
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 129-139, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Podatki, Zwolnienia podatkowe, Pomoc publiczna
Special economic zones, Taxes, Tax exemption, Public aid
Note
summ.
Abstract
Wśród korzyści o charakterze prawnopodatkowym, główną formą wsparcia jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorców zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie tzw. zezwolenia strefowego. Zachęty podatkowe skierowane do przedsiębiorców są czynnikiem, który najsilniej przyciąga inwestorów, ponieważ niskie obciążenia podatkowe oznaczają dla nich korzystniejszą sytuację finansową. Celem artykułu jest ukazanie konsekwencji podatkowych związanych z prowadzeniem działalności na terenie SSE w oparciu o zezwolenie. (fragment tekstu)

SEZ are separated areas that offer specific preferences by virtue of running a business on their territories. The main advantage offered by those who govern such zones is the possibility of personal income tax exemptions and corporate income tax exemptions. The public aid for entrepreneurs is awarded on behalf of expenditure on new investment and creation of new job. The maximum amount of corporate tax exemption based on investment is 50% of the total expenditures on new investment for large entrepreneurs, 60% for medium size and 70% for small size entrepreneurs. The author discusses in details the principles of the enjoyment of tax preferences offered in SEZs, as well as the financial consequences of redundancies in the years 1998-2008. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak A., Funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej, [w:] Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 2. Bortlik K., Sienkiewicz M., Sposób ustalenia wartości zwolnienia podatkowego w SSE, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 3.
 3. Efekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych na koniec II kwartału 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 4. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 5. Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 6. Jarczewski W., Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 7-8.
 7. Lizińska W., Kisiel R., Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 8. Mariański A., Zwolnienia nieuwarunkowane wydatkowaniem na określone w ustawie cele, [w:] W. Nykiel, A. Mariański (red.) Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 9. Michaliszyn A., Pośniak A., Specjalne Strefy Ekonomiczne po 1 maja 2004 roku, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 5.
 10. Pastusiak R., Specjalne Strefy Ekonomiczne w Europie. Ich znaczenie i wpływ na rozwój gospodarczy, [w:] K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 11. Pięta-Mintus R., Truskolawski A., Specjalne Strefy Ekonomiczne - instrument promowania inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe, "Przegląd Podatkowy" 2009, nr 1.
 12. Pilarska Cz., Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. 2006, Nr 190, poz. 1402).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. 2008, Nr 232, poz. 1548).
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000, Nr 54, poz. 654 z późń. zm.)
 17. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 274 z późn. zm.)
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu