BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grela Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Normowanie wartości właściwości inherentnych w konstruowaniu syntetycznych wskaźników jakości
Normalisation of Inherent Characteristic Values in Composite Quality Indicators
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2011, vol. 45, nr 1, s. 161-171, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Jakość, Wskaźniki jakościowe, Zarządzanie jakością
Quality, Qualitative coefficients, Quality management
Note
summ.
Abstract
Do sprawnego podejmowania decyzji oraz porównywania jakości różnych obiektów lub do oceny zmian jakościowych tego samego obiektu w czasie istnieje potrzeba zagregowania wartości wielu cech obiektu za pomocą jednego wskaźnika. Syntetyczny wskaźnik jakości opisuje jakość obiektu za pomocą jednej liczby pochodzącej z założonego przedziału zmienności, np. <0;1>. Jednym z podstawowych problemów przy konstruowaniu syntetycznych wskaźników jakości jest sprowadzenie wartości cech obiektu wyrażonych w różnych jednostkach miar do takiej samej skali względnej. Wobec różnorodności definicji pojęcia jakości w literaturze dla potrzeb rozważań w niniejszym artykule przyjęto definicję za normą ISO 9000:2005 w tłumaczeniu zapisanym w normie PN-EN ISO 9000:2006 w punkcie 3.1.1, jako: "stopień, w jakim zbiór inherentnych3 właściwości spełnia wymagania". (fragment tekstu)

Normalization of inherent characteristic values is one of key steps in construction of composite quality indicators. The selected normalization method influences the quality of the entire indicator. In this article outside of the normalization methods presented in the literature the author suggested methods using the function whose domain is an unbounded interval and codomain is an open interval. In addition, he proposed a method based on function approximation to the critical value of inherent characteristics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., Kwalimetria, teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 3. Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide, OECD Statistics Directorate and EC Joint Research Centre, OECD 2008, www.oecd.org
 4. Kindlarski E., Jakość wyrobów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 5. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 6. Kolman R., Kwalitologia - wiedza o różnych dziedzinach jakości, PLACET, Warszawa 2009.
 7. Lorentz G., Approximation of Functions, AMS Bookstore, Providence 2005.
 8. Mankiw N. G., Principles of Microeconomics, Cengage Learning, Mason 2011.
 9. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Norma PN-EN ISO 9000:2006.
 11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. (Dz.U. 2006 nr 22 poz. 169)
 12. Rivlin T. J., An Introduction to the approximation of functions, Dover Publications, Mineola 2003.
 13. Saisana M., Saltelli A., Tarantola S., Uncertainty and Sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators, "Journal of the Royal Statistical Society" A, 2005, 168(2).
 14. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268)
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu