BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola kapitału ludzkiego i społecznego w określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych
Role of Human and Social Capital in Determining Economic Development Path in "Problematic" Regions
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 16-28, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Rozwój lokalny, Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy
Social capital, Local development, Human capital, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie zasobów ekonomicznych (ujęcie statyczne) i form kapitału (ujęcie dynamiczne). Przede wszystkim wyeksponowano elementy kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Przedmiotem artykułu była modelowa prezentacja wybranych związków pomiędzy kreacją kapitału społecznego w wymiarze regionalnym (regiony problemowe) a wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi (określanie ścieżek rozwoju cywilizacyjnego). Zatem elementem artykułu była również analiza istoty i pojęcia regionów problemowych oraz ich podstawowych cech. Na te cechy nałożono potencjalne ścieżki rozwoju ekonomicznego. Przybliżono szczególnie pożądaną ścieżkę w kierunku zrównoważonej i trwałej gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the notions of economic resources (static approach) and forms of capital (dynamic approach). The author particularly focuses on elements of human capital and social capital. The objective of the paper is to provide a model presentation of selected relationships between the creation of social capital in the regional dimension ("problematic", less developed regions) and socio-economic challenges (defining the paths of civilization development). Therefore, the paper also analyses the notion of "problematic" regions and their characteristics. The possible paths of their economic development are indicated and the most desirable path towards sustainable knowledge-based economy is discussed in detail. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czaja S., Becla A. 2007 Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T. 2012 Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  3. Czaja S. 2011 Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Czaja S. 2008 Determinanty rozwoju lokalnego kapitału społecznego, "Ekonomia i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, nr 11.
  5. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. 1993 Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  6. Czaja S., Fiedor B. 2003 Kapitał ludzki oraz mechanizmy i główne sfery jego rozwoju w Polsce w okresie transformacji, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, (red.) J. Mujżel, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  7. Czaja S. 2013 Spory wokół pojęcia kapitału w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Domański S. 1993 Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
  9. Growiec K. 2011 Kapitał społeczny. Genezą i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo SWPS Akademia, Warszawa.
  10. Kaczmarek T 2007 Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu