BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksiuk Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Uwarunkowania rozwoju innowacji na Ukrainie
Conditions of Development of Innovation in Ukraine
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 2 (68), s. 103-115, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Innowacje, Patenty, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Przedsiębiorstwo
Innovations, Patent, J. Schumpeter theory of economic development, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Innowacje są istotnym czynnikiem konkurencyjności danego kraju, gdyż zwiększają wzrost gospodarczy i poprawiają poziom życia, a także podnoszą prestiż państwa na arenie międzynarodowej. W opracowaniu zdiagnozowano zarówno uwarunkowania sprzyjające, jak i opóźniające rozwój innowacji na Ukrainie. Szczególne miejsce poświęcono: wydatkom na działalność innowacyjną, problematyce patentów i własności przemysłowej oraz intelektualnej. Stan innowacyjności gospodarki Ukrainy jest niski, o czym świadczy poziom wydatków na działalność innowacyjną, jak również rankingi innowacyjności i konkurencyjności, w których to państwo zajmuje odległe pozycje. Mimo wielu trudności, rośnie wśród analityków przekonanie, że najbliższe lata mogą stać się przełomowe dla Ukrainy, jeśli chodzi o rozwój innowacji. Należy oczekiwać ukraińskich innowacji w dziedzinie: biotechnologii, nanotechnologii i nanomateriałów, IT i wielu obszarów ekoinnowacji. Kraj ten poszukuje swojego miejsca w gospodarce światowej już nie tylko dzięki posiadanym surowcom, ale w coraz większym stopniu bazując na wynalazkach technologicznych i naukowych. Od tego, jak owocne będą te poszukiwania, uzależniona jest poprawa pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej, co powinno przełożyć się na poziom i jakość życia obywateli tego kraju. (abstrakt oryginalny)

Innovation constitutes an important factor of a country's competitiveness - it stimulates economic growth, improves standards of living, and increases the international prestige of the country. The study identifies both favourable conditions and inhibitors of innovation in Ukraine. Special attention has been given to: expenditures on innovation activities, the granting of patents, as well as industrial and intellectual property rights. The level of innovation of the Ukrainian economy is low, as evidenced by the size of expenditures on innovation activities and by the rankings of innovativeness and competitiveness, in which Ukraine occupies distant positions. Despite many difficulties, there is a growing belief among analysts that the next few years may bring a breakthrough for Ukraine in the sphere of innovation. Ukrainian innovations are expected in the fields of biotechnology, nanotechnology and nanomaterials, in many areas of IT and in many dimensions of eco-innovation. Ukraine bases its search of a place in the global economy not only on the presence of resources, but also - to a growing extent - on technological and scientific inventions. The success of the said efforts will determine the degree of improvement of Ukraine's position on the global scene, and consequently will have a pronounced impact on the level and quality of life of the inhabitants of that country. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.globalin novationindex.org/gii/ main/fullreport/index.html, data wejścia: 14.01.2012.
  2. Kapuśniak T. 2008 Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa-Lublin.
  3. Oleksiuk A. 2012 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego , Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
  4. Наукова та іноваційна діяльність (1990-2012pp), Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ukrstat.gov.ua/, data wejścia: 18.01.2013].
  5. Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники), Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ukrstat.gov.ua/, data wejścia: 18.01.2013].
  6. Основніпоказники соціально-економічного розвитку України (щомісячна інформація), Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ukrstat.gov.ua/, data wejścia: 12.09.2013].
  7. Pічний звіт 2011 2012 Офіційне Видання Державної Служби Інтелектуальної Власності, Київ .
  8. Schumpeter J.A. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  9. Stiglitz J.E. 2009 Głos ma opozycja , [w:] Kryzys, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
  10. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik Oslo 2008, OECD, Eurostat, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu