BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej)
Title
Podatki środowiskowe i podział na grupy podatków według metodyki Eurostatu
Ecological Taxes and their Classification in Accordance with Eurostat Methodology
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 52-68, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Podatki ekologiczne, Ochrona środowiska
Green taxes, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Company
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej EUROSTAT
Abstract
Artykuł został napisany na podstawie analizy nowej metodyki Eurostatu, będącej podstawą wspólnego projektu GUS-Eurostat pt.: European Environmental Economic Accounts: Module for Environmental Taxes (EEEA Tax). Celem opracowania jest krytyczne ustosunkowanie się do wybranych składników metodyki Eurostatu. Przedmiotem zainteresowania są należności, które, według kryteriów ustalonych przez Eurostat, można zakwalifikować jako podatki. Pierwszym i kluczowym rozstrzygnięciem jest wyodrębnienie podatków związanych ze środowiskiem. Podatkiem środowiskowym (environmental tax) jest podatek zidentyfikowany jako podatek w ramach metodyki ESA 95, którego podstawę stanowi jednostka fizyczna oddziaływania (lub substytut/zastępnik tej jednostki) o udowodnionym, negatywnym wpływie na środowisko. Kolejnym krokiem w ramach metodyki Eurostatu jest dokonanie podziału wyodrębnionych podatków środowiskowych na cztery, z góry ustalone, grupy: podatki energetyczne (energy taxes), podatki transportowe (transport taxes), podatki od zasobów naturalnych (resources taxes), podatki od zanieczyszczeń (pollution taxes). Podział ten nie jest oczywisty z racji szczególnego potraktowania podatków energetycznych, a także z powodu licznych, proponowanych wyłączeń podatków, które można byłoby zaliczyć do jednej z pozostałych grup podatków środowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The paper is based on the author's analysis of the new Eurostat methodology which served as a guideline for a joint project of Eurostat and the Central Statistical Office, entitled: "European Environmental Economic Accounts: Module for Environmental Taxes (EEEA Tax)". Critical discussion of selected elements of the Eurostat methodology is the main objective of this paper. The analysis is focused on payments which fulfill Eurostat requirements. The first and crucial step was to identify environmental taxes. Environmental tax is one identified as a tax in the ESA 95 and whose tax base is a physical unit (or a proxy of a physical unit) of something that has been proven to have a specific negative impact on the environment. The next step in the Eurostat methodology is to divide all environmental taxes into four groups: energy taxes, transport taxes, resources taxes, and pollution taxes. This classification is not clear-cut, however, because of the specific importance given to energy taxes and the exclusion of several taxes which could be attributed to the remaining groups of taxes. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baud S., Milota E. 2012 ESTP course on environmental taxes. Overview, powielony materiał informacyjny, Vienna, 23-25 May.
  2. Economic instruments in Polish environmental policy 1998, [in:] Environmental Protection in Transition. Economic, (eds.) J. Clark, D.H. Cole, Legal and Socio-Political Perspectives on Poland, Ashgate, Aldershot.
  3. Ekologiczna reforma podatkowa. Wyzwanie dla polskiej polityki ochrony środowiska 2004, J. Śleszyński (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  4. Environmental taxes - A statistical guide 2001, European Commission, EUROSTAT, Theme 2 Economy and finance, Methods and Nomenclatures, Luxembourg.
  5. Ekologiczna reforma podatkowa. Wyzwanie dla polskiej polityki ochrony środowiska 2004, J. Śleszyński (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  6. Małecki P.P. 2012 System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  7. Śleszyński J. 2000 Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
  8. Śleszyński J. 2013 Opracowanie na temat rachunku podatków związanych ze środowiskiem w  zakresie alokacji wielkości zagregowanych na grupy podatków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, niepublikowane opracowanie: The Political Economy of Environmentally Related Taxes 2006, OECD, Paris.
  9. Zmiany systemu opłat produktowych i opłat depozytowych w  Polsce 2006, B. Fiedor, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu