BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okrasa Włodzimierz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Główny Urząd Statystyczny, Warszawa), Cierpiał-Wolan Marek (Uniwersytet Rzeszowski; Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Title
Nierówności przestrzenne rozwoju lokalnego : wzory zróżnicowań dobrostanu na przykładzie województwa podkarpackiego i mazowieckiego
Spatial Inequalities of Local Development: Patterns of Well-Being Disparities (Case of Podkarpackie and Mazowieckie Voivodship)
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 118-139, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Nierówności społeczno-gospodarcze, Zróżnicowanie regionalne, Analiza regionalna, Dobrostan
Local development, Social-economics inequality, Regional diversity, Regional analysis, Well-being
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie, Województwo mazowieckie
Subcarpathian Voivodeship, Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W ostatnich latach rośnie znaczenie badań i analiz obejmujących procesy rozwoju lokalnego. Jest to związane zarówno z nowymi nurtami w ramach ekonomii (tzw. nowa ekonomia geograficzna), jak i polityką rozwoju dotyczącą przede wszystkim alokacji zasobów publicznych przez regionalne programy operacyjne. Ujęcie teoretyczne i podejście pragmatyczne uzupełniają się wzajemnie, łącząc idee tradycyjnych teorii lokacji (umiejscowienia inwestycji, działalności gospodarczej itp.) oraz podkreślają potrzebę badań ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowań pomiędzy lokalnościami. W artykule tym przedstawiono odpowiednie techniki wielowymiarowego pomiaru rozmaitych aspektów rozwoju lokalnego, jak i analizę nierówności obiektywnych i subiektywnych wskaźników rozwoju. Zaprezentowano także skale subiektywnego dobrostanu lokalnego i nierówności jego rozkładu, jak również problem współzależności przestrzennej rozkładu miar obiektywnych i subiektywnych. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie podkarpackim i mazowieckim (znacznie różniących się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego) pozwoliły ukazać zalety tego podejścia do problemu zróżnicowań rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

Recent years have seen a growing importance of research and analysis related to local development processes. It is connected both with new trends within economics (the so-called new geographical economics) and development policies which primarily concern the allocation of public resources by regional operational programs. The theoretical and the pragmatic approaches complement each other by combining the ideas of the traditional theory of location (location of investment, economic activity, etc.), and emphasize the need for evaluation research, with particular attention to differences among localities. The paper presents appropriate techniques of multidimensional measurement of various aspects of local development, and an analysis of inequalities between objective and subjective indicators of development. Also discussed are scales of subjective local well-being and inequalities of its distribution, as well as the issue of spatial interdependence of distribution of objective and subjective measures. The results of the surveys carried out in Podkarpackie and Mazowieckie voivodeships, which differ significantly in terms of socio-economic development, reveal the advantages of the presented approach when applied to the disparity in local development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Commander S. 1999 On the Dynamics of Inequality in the TransiUon, "Economics of Transition", vol. 7, no. 2.
 2. Allison R. A., Foster J. 2004 Measuring Health Inequality Using Qualitative Data, "Journal of Health Economics", 23.
 3. Aldstadt J. 2010 Spatial Clustering, [in:] Handbook of Applied Spatial Analysis. Software, (eds.) M. M. Fischer, A. Getis, Tools, Methods and Applications, Springer, BerlinHeidelberg.
 4. Anand P., Krishnakumar, J., Tran N. B., Measuring Welfare: Latent Variable Models for Happiness and Capabilities in the presence of Unobservable Heterogeneity, "Journal of Public Economics", Volume 95, Issues 3-4, April 2011.
 5. Anselin L., Syabri I., Kho Y. 2010 GeoDa: An Introduction to Spatial Data Analysis, [in:] Handbook of Applied Spatial Analysis, (eds.) M. M. Fischer, A. Getis, SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg .
 6. Atkinson A. B. 2003 Multidimensional Deprivation: contrasting social welfare and counting approaches, "Journal of Economic Inequality", 1.
 7. Handbook of Regional Growth and Development Theories 2009, (eds.) R. Capello, P. Nijkamp, Edward Elgar. Cheltenham, UK.
 8. Chavis D. M., Lee K S., Acosta J. D. 2008 Sense of Community (SCI): The reliability and validity of the SCI-2, Paper presented at the 2nd International Community Psychology Conference, Lisboa, Portugal, 4-6 June, 2008.
 9. Gorzelak G. 2009 Cohesion and Convergence. Synonyms or two different notions?, [in:] Spatial Disparities and Development Policy, (eds.) G. Kohendorfer-Lucius, B. Pleskovic, The World Bank, Waszyngton.
 10. OCSI 2008 Deprivation in rural areas: Quantitative analysis and socio-economic classification, Report for the Commission for Rural Communities, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bit.ly/xgqJN4, data wejścia: 2008].
 11. OECD 2013 OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being, OECD Publishing, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en, data wejścia: 2013].
 12. Okrasa W. 2013 Spatial Aspects of Community Wellbeing. Analyzing Contextual and Individual Sources of Variation using Multilevel Modeling, Referat na 59. Światowym Kongresie Statystyki w Hong Kongu, 25-30 sierpnia.
 13. Okrasa W., Cierpiał-Wolan M., Markocki P. 2013 Statistical Issues in Analyzing TransBorder Non-Institutional Activities. Effect on Spatiallnequality of Wellbeing, Referat na 59. Światowym Kongresie Statystyki w Hong Kongu, 25-30 sierpnia.
 14. Okrasa W., Gudaszewski G. 2013 Metropolizacja i kształcenie wyższe jako czynniki zróżnicowania dobrostanu społeczności lokalnej: wstępna dekompozycja nierówności, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII, nr 1.
 15. Okrasa W., Lapins J., Vremis M. 2006 Measuring Community Deprivation for Geographic Targeting of Public Resources - case of Moldova, "Statistics in Transition", vol. 7, no. 5.
 16. Rey S. J. 2004 Spatial Analysis of Regional Income Inequality, [in:] Spatially Integrated Social Science, (eds.) M. F. Goodchild, D. G. Janelle, Oxford University Press, Oxford.
 17. Rogalińska D. 2013 System monitorowania regionalnego STRATEG, Prezentacja na III Konwencie Marszałków Województw RP, Toruń 4 grudnia 2013 roku.
 18. Subjective Well-Being: Measuring Happiness, Suffering, and Other Dimensions of Experience. Panel on Measuring Subjective Well- Being in a Policy-Relevant Framework 2013, (eds.) A. A. Stone, Ch. Mackie, Committee on National Statistics, Division on Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council, Waszyngton.
 19. Subramanian S. V. 2010 Multilevel Modeling, [in:] Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications, (eds.) M. M. Fischer, A. Getis, SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg.
 20. Theil H. 1979 Zasady Ekonometrii, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu