BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkiewicz Jacek (Uniwersytet w Białymstoku), Kilon Jarosław (Politechnika Białostocka)
Title
Struktura akcjonariatu spółki a atrakcyjność inwestycji na rynku akcji GPW w Warszawie
Shareholding Structure and Attractiveness of Investing in WSE-Listed Companies
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 3 (69), s. 207-220, wykr., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Akcjonariat, Giełda papierów wartościowych, Atrakcyjność inwestycyjna, Rynek kapitałowy
Shareholding, Stock market, Investing attractiveness, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem niniejszego opracowania jest dokonanie pogłębionej analizy atrakcyjności inwestycji w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule podjęto próbę klasyfikacji spółek notowanych na GPW ze względu na obecność wybranych inwestorów kluczowych w akcjonariacie, a następnie oceny zyskowności inwestycji w ich akcje. W przedstawionym badaniu zastosowano, odmienne od klasycznego, kryterium klasyfikacji spółek, abstrahując od typowego grupowania walorów bazującego na składzie przekrojowych lub branżowych indeksów giełdowych. Przeprowadzona na podstawie danych historycznych analiza wskazała na relatywnie wysoką stopę zwrotu z inwestycji na GPW, jak również wysokie ryzyko inwestycji. Wnikliwa analiza szerokiego spektrum spółek ukazała istotną statystycznie zależność pomiędzy obecnością wybranych podmiotów w akcjonariacie spółki a rynkową charakterystyką inwestycji w akcje. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to conduct an in-depth analysis of the economic attractiveness of investing in the shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The author attempts to classify these companies according to the presence of selected key investors in the shareholding structure and then goes on to assess the attractiveness of investing in the shares under analysis. Apart from the typical grouping of shares based on the composition of wide or sectoral indices, some non-classical criteria for the classification of companies have been used. An analysis carried out on the basis of historical data indicates a relatively high rate of return on investment on the Warsaw Stock Exchange, and a high investment risk as well. In-depth analysis taking into account a broad spectrum of companies reveals a statistically significant dependence between the presence of selected entities in the shareholding structure of a company and the market characteristics of investments in equities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Fierla A. 2011 Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Dane statystyczne GPW w  Warszawie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=140&title=Rocznik+gie% C5%82dowy+2014, data wejścia: 03.01.2014].
 3. Demsetz H., Villalonga B. 2001 Ownership structure and corporate performance, "Journal of Corporate Finance", no. 7.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.bossa.pl/analizy/skaner, data wejścia: 03.01.2014].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.nbp.pl, data wejścia 14.01.2014].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.stat.gov.pl/gus, data wejścia: 14.01.2014].
 7. Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich 2009, J. Szam-belańczyk (red.), Wydawnictwo ZBP, Warszawa.
 8. Jajuga K., Jajuga T. 2005 Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 9. Jeżak J. 2011 Struktury własnościowe spółek kapitałowych jako kluczowy element ich potencjału rozwojowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLII, Zeszyt 403, Toruń.
 10. Kahneman D., Tversky A. 1979 Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII.
 11. Koppel R. 2012 Inwestowanie a irracjonalny umysł, CeDeWu, Warszawa.
 12. Kowalczuk P. 2007 Sezonowość stóp zwrotu z akcji a struktura inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. J. Rogowskiego, Białystok.
 13. Marcinkiewicz J., Kilon J. 2013 Rozważania na temat konkurencyjności inwestycji w podstawowe walory notowane na GPW w Warszawie, [w:] Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, A. Grynia (red.), Wydawnictwo Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, Wilno.
 14. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego 2000, K. Jajuga (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Rocznik giełdowy 2013, 2013, GPW w  Warszawie, Warszawa.
 16. Udział inwestorów w obrotach giełdowych 1996-2012, GPW w Warszawie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/Udzial_ inwesto-row_w_obrotach_gieldowych_-_dane_zagregowane_19962012.pdf, data wejścia: 03.01.2014].
 17. Udział różnych grup inwestorów w obrotach w I półroczu 2013 roku, GPW w Warszawie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://static.gpw.pl/pub/files/badanie_ inwestorow_dane_na_www2013.pdf, data wejścia: 03.01.2014].
 18. Zator M., Maryniak P. 2013 Struktura właścicielska a rentowność przedsiębiorstw: przykład z rynku polskiego, [w:] W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, S. Owsiak, A. Pollok (red.), PTE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu