BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzka Beata (University of Warsaw, Poland), Trochimiuk Renata (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Title
The HRM Challenges in Age Management in SMEs
Wyzwania w zarządzaniu wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 6, s. 135-150, rys., bibliogr. 34 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiekiem, Zarządzanie różnorodnością, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Age management, Diversity management, Small business
Note
summ., streszcz.
Abstract
"Wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw jest rekonceptualizacja pojęć wieku i pracy oraz zmiana postaw zakorzenionych w relacjach społecznych" (Parry, Tyson, 2011, s. 1). Artykuł pokazuje wyzwania stojące przed przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obszarze zarządzania wiekiem. W części pierwszej autorki koncentrują się na problematyce zarządzania wiekiem w organizacjach, które odnosi się do kompleksowego procesu zarządzania służącego rozwojowi środowiska przyjaznego starszym pracownikom. W drugiej części omówi no specyfikę zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ostatni, zasadnicza część artykułu jest próbą eksploracji wyzwań związanych z zarządzaniem wiekiem w MŚP. Zaprezentowano w nim wybrane wyniki badań przeprowadzonych w MŚP przez pracowników Katedry ZZL Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Instytutem Badań MB SMG/ KRC. Wyniki wskazują, że wyzwaniami dla przedsiębiorców z sektora MŚP w obszarze zarządzaniu wiekiem są: przyjmowanie bardziej odpowiedzialnej postawy wobec problemów starzenia się społeczeństwa ze świadomością, że działania w obszarze zarządzania wiekiem, podejmowane przez pracodawców we własnym interesie mogą przynieść korzyść ogółowi; podejmowanie działań mających na celu niwelowanie negatywnego wpływu procesów kategoryzacji ze względu na wiek na relacje społeczne w organizacji; rozszerzanie praktyk zarządzania wiekiem, ujmowanych w długoterminowej perspektywie. (abstrakt oryginalny)

"The challenge for our society is how to reconceptualise age and work and to change attitudes that are embedded in our relationship" (Parry, Tyson, 2011:1). An ageing workforce requires a new approach to age management in organizations. This paper shows the challenges the entrepreneurs from the SME sector face in the area of age management. The first section focuses on the analysis of age management issues that can arise in organizations. The second discusses the specific character of HRM in small and medium-sized firms. The final part of the paper attempts to explore the HRM challenge in age management in small and medium-sized firms. It presents the selected results of research carried out among older workers in SMEs by Kozminski University Human Resource Management faculty members in cooperation with the MB SMG/KRC Research Institute. The results indicate that it is a challenge for employers from the SME sector who should take a more responsible attitude towards the ageing problems in the society and understand that age management activities undertaken in the employee interest can benefit the collective. They shoul undertake activities aimed at reducing the negative impact of age categorization on social relations in the organization and expand age management practices by adopting a long-term strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bacon N. and Hoque K. (2005), "HRM in the SME Sector: Valuable Employees and Coercive Networks," The International Journal of Human Resource Management, no. 16.
 2. Cardon M. S. and Stevens C. E. (2004), "Managing Human Resources in Small Organizations: What Do We Know?" Human Resource Management Review, no. 14.
 3. Coetzer A. and Perry M. (2008), "Factors Influencing Employee Learning in Small Businesses," Education + Training, no. 50.
 4. Hill R. and Stewart J. (2000), "Human Resource Development in Small Organizations," Journal of European Industrial Training, no. 24.
 5. Hill R. (2004), "Why HRD in Small Organizations May Have Become a Neglected Field of Study," in J. Stewart and G. Beaver (Editors), HRD in Small Organizations: Research and Practice, London, New York, Routledge.
 6. Hofacker D. (2010), Older Workers in a Globalizing World: An International Comparison of Retirement and Late-Career Patterns in Western Industrialized Countries, Northampton, U.S.A., Edward Elgar Publishing.
 7. Jamka B. (2009), "Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsięprzedsiębiorstw" [Age Management for 50+ as a challenge in contemporary companies], in B. Jamka and S. Tokarski (Editors), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw [Human resource management and business adaptive capacity: Difficult areas] Part II, Warsaw, Warsaw School of Economics Press.
 8. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? [The human factor in the contemporary company: Capital or resource?], Warsaw, Wolters Kluwer Business.
 9. Juchnowicz M. (2013), "Troska o satysfakcję pracowników - nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm?" [Care for worker satisfaction: A new paradigm or new pragmatism?], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3/4.
 10. Kirby E. L. and Harter L. M. (2003), "Speaking the Language of the Bottom-Line: The Metaphor of Managing Diversity," The Journal of Business Communication, no. 40.
 11. Karpowicz E. (2004), "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach - procesy kadrowe i reguły kierowania ludźmi" [Human resource management in small and medium enterprises: HR processes and the rules for managing people], in H. Król and A. Ludwiczyński (Editors), Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach [The best practices in managing people in small and medium enterprises], Warsaw, Polish Foundation for Management Promotion (PFPK).
 12. Król H., Editor (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw [Human capital management and the competitiveness of small and medium enterprises], Warsaw, Academic and Professional Publishers.
 13. Liwiński J. and Sztanderska U. (2010), Z wiekiem na plus. Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie [Age as an advantage: Age management in the company], Warsaw, University of Warsaw.
 14. Mor Barak E. M. (2011), Managing Diversity. Toward a Globally Inclusive Workplace, Los Angeles, SAGE.
 15. Miguła M., Parysek W., Piórek A., Saroska M., Schreiber A., Soból M., Stopiński P., and Ręklewski M. (2013), Osoby powyżej 50 r. ż. na rynku pracy w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne [People over 50 on the labor market in 2011: Information and statistical studies], Warsaw-Bydgoszcz, Central Statistical Office of Poland (GUS).
 16. Nadin S. and Cassel C. (2007), "New Deal for Old? Exploring the Psychological Contract in a Small Firm Environment," International Small Business Journal, no. 25.
 17. Ng E. S. W. (2008), "Why Organizations Choose to Manage Diversity? Toward a Leadership-Based Theoretical Framework," Human Resource Development Review, no. 7.
 18. Ng E. S. W. and Feldman D. C. (2012), "Evaluating Six Common Stereotypes about Older Workers with Meta-Analytical Data," Personnel Psychology, no. 65.
 19. Parry E. L. and Tyson S. (2011), "Introduction," in E. Parry and S. Tyson (Editors). Managing Age Diverse Workforce, Palgrave Macmillan.
 20. Parry E. L. and Parlamis J. D. (2005), "Age and Ageism in Organizations: A Review and Consideration of National Culture," in A. M. Konrad, P. Prasad, and J. K. Pringle (Editors), Handbook of Workplace Diversity, London, Sage Publications.
 21. Pitt-Casouphes M., Matz-Costa C., and Brown M. (2010), "The Prism of Age: Managing Age Diversity in the Twenty-First-Century Workplace," in E. Parry and S. Tyson (Editors), Managing an Age Diverse Workforce, Houndmills, Basingstoke, Pallgrave Macmillan.
 22. Pocztowski A. and Pauli U. (2013), "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach" [The professionalization of human resource management in small and medium enterprises], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 3/4.
 23. Prasad P., Pringle J. K., and Konrad A. M. (2006), "Examining the Contours of Workplace Diversity," in A. M. Konrad, P. Prasad, and J. K. Pringle (Editors), Handbook of Workplace Diversity, London, Sage Publications.
 24. Report o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 [Report on the condition of the small and medium-sized enterprise sector in Poland in 2011-2012], Tarnawa A. and Zadura-Lichota P., Editors (2013), Warsaw, Polish Agency for Enterprise Development (PARP).
 25. Riach K. (2010), "Situating Age (In)equality within the Paradigm and Practices of Diversity Management," in E. Parry and S. Tyson (Editors), Managing an Age Diverse Workforce, Houndmills, Basingstoke, Pallgrave Macmillan.
 26. Schwall A. L. (2012), "Defining Age and Using Age-Relevant Constructs," in J. W. Hedge and W. C. Borman (Editors), The Oxford Handbook of Work and Aging, Oxford University Press.
 27. Stephan W. G. and Stephan C. W. (2007), Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji [Influence through groups: Relational psychology], Gdańsk, GWP Publishing House.
 28. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach [Improving human resource management quality in SMEs], Katowice, University of Economics Press.
 29. Szaban J. (2007), "Ogólne wnioski" [General Conclusions], in H. Król (Editor), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw [Human capital management and the competitiveness of small and medium enterprises], Warsaw, Academic and Professional Publishers.
 30. Szmidt C., Editor (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ [The older worker activation 50+ comprehensive program], Warsaw, Koźmiński University, MB SMG/KRC.
 31. European Commission Regulation (EC) No. 800/2008 of August 6, 2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General block exemption Regulation) (OJL 214 of 9.08.2008).
 32. Green A. P., Eigel L. M., James J. B., Hartmann D., and Malter K. (2012), "Multiple Generations in the Workplace," in W. C. Borman and J. W. Hedge (Editors), The Oxford Handbook of Work and Aging, Oxford University Press. Retrieved from Oxford Handbooks online. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195385052.001.0001/oxfordhb-9780195385052-e-025
 33. Kwiatkiewicz A. (2010), Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadku [Age management best practices in Polish Companies: A case study], Warsaw. http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/494/9415.pdf
 34. Walker A. (2005), Understanding Quality of Old Age, Open University Press. http://books.google.pl/books/p/mcgraw_hill_uk?q=Search+Insideandhl=en_GBandvid=ISBN9780335215232andie=UTF-8andoe=UTF-8andredir_esc=y#v=onepageandq=Search%20Insideandf=false
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu