BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszewski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Specyfika zmian instytucjonalnych we współczesnej gospodarce rynkowej
Specificity of Institutional Transformation in Current Market Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 139-154, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Zmiany instytucjonalne, Instytucje otoczenia biznesu, Demokracja, Kryzys gospodarczy, System polityczny
Institutional changes, Business environment institutions, Democracy, Economic crisis, Political system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spójność i skuteczność systemu instytucjonalnego jest kluczowym uwarunkowaniem sprawności ustroju społeczno-gospodarczego. Autor, odnosząc się do tego twierdzenia z perspektywy ekonomii ewolucyjno-instytucjonalnej, zwraca uwagę na przebieg zmiany instytucjonalnej - rodzenie się, rozwój, formalizację i usuwanie z systemu instytucji, tak formalnych, jak nieformalnych. Dokonuje porównania przebiegu tej zmiany w warunkach poprzedniego (przed rewolucją informatyczną) stadium rozwoju kapitalistycznej gospodarki rynkowej i przebiegu we współczesnych warunkach zglobalizowanej gospodarki. Na tej podstawie wskazuje, że za obserwowane obecnie przejawy kryzysu systemowego odpowiedzialne są, obok zmian cywilizacyjnych, również dysfunkcje systemu instytucjonalnego. (abstrakt oryginalny)

Cohesion and efficacy of institutional system is a crucial conditioning for social and economic system. The author concerns to this statement from the evolutionary and institutional economy point of view and he pays attention to institutional transformation-arising, development, formalization and disposal of formal and informal institution from the system. The author compares the process of transformation in the previous period of development capitalistic conomy (before the IT revolution) and the process in current conditions in globalization economy. He points on this basis, that besides civilization transformation there are also dysfunctions of institutional system which are responsible for currently observed symptoms of the systemic crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Galbraith J.K., Społeczeństwo dobrobytu - nowe państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 2. Gruszecki T., Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 3. Gunning J., Zrozumieć demokrację, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 1991.
 4. Hardy J., Bending Workplace Institutions in Transforming Economics: Foreign Investment in Poland, "Review of International Political Economy" 2006, vol. 13, nr 1.
 5. Hayek F.A. von, The Use of Knowledge in Society, "The American Economic Review" 1945, vol. 35, nr 4.
 6. Hayek F.A. von, Zgubna pycha rozumu, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
 7. Hodgson G.M., The Mystery of the Routine. The Darwinian of an Evolutionary of Economic Change, "Revue Economique" 2003, vol. 56, nr 2.
 8. Hodgson G.M., Institutions, Recession and Recovery in the Transitional Economics, "Journal of Economics Issues" 2006, vol. 40, nr 4/Sept.
 9. Kingston Ch., Caballero G., Comparing Theories of Institutional Change, "Journal of Institutional Economics" 2003, vol. 5.
 10. Kleer J., Globalizacja a systemy polityczne, w: E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2013.
 11. Kondratowicz A., Mechanizmy kształtujące ład instytucjonalny w erze globalizacji - refleksje ekonomisty, w: J. Kleer, A. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2011.
 12. Kondratowicz A., Wolność gospodarcza - pomiar, percepcja, zmiany instytucjonalne, Wydawnictwo TEP, Warszawa 2013.
 13. Kondratowicz A., Postępska A., Miary zaawansowania procesu transformacji gospodarczej i demokratyzacji, w: J. Kleer, A. Kondratowicz (red.), Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 14. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 15. Miszewski M., Transformacja gospodarcza a pułapka polityki wzrostu, w: W. Jarmołowicz (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 16. Miszewski M., Cele gospodarowania a państwo jako uczestnik procesów regulacji w gospodarce, w: J. Kotowicz-Jawor (red.), Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji, Instyt Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2013.
 17. Miszewski M., Hipoteza dryfu cywilizacyjnego - propozycja metaperspektywy dla rozważań o przyszłości kapitalistycznej gospodarki rynkowej, w: E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2013.
 18. Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 19. Samuels W.J., Institutional Economics, w: D. Greenway, M. Bleaney, I.H.T. Steward (red.), Companion to Contemporary Economic Thought, Routledge, London 1991.
 20. Stiglitz J.S., Sen A., Fitoussi J.-P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu