BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plecka Małgorzata (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego
Personal Approach of Economic Security
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 35 T.2, s. 183-194, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Problemy współczesnej ekonomii
Keyword
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Nierówności społeczne, Wykluczenie społeczne
Economic safety, Social inequality, Social exclusion
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące różnych wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego człowieka. Zdefiniowano i opisano podstawowe urzędowe granice dochodowe, których osiągnięcie pozwoli człowiekowi zapewnić nie tylko przetrwanie (w sensie egzystencji), lecz także rozwój. Podkreślono, że państwo powinno zapewniać właściwe warunki ekonomiczne do rozwoju człowieka, gdyż stanowi ono podstawę do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W globalnym świecie, w którym najważniejsza jest przewaga konkurencyjna, to człowiek i jego umiejętności oraz warunki do jego rozwoju są decydującym warunkiem jego bytu, bezpieczeństwa i rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article presents the author's refl ections on the economic approach to human security. Author defines and describes basic official income limits which enable people ensuring not only survival (or existence) but also development and cognitive activities. The author notes that the state should provide appropriate economic policy to guarantee their citizens development because it is personal income what guarantees development and safe live more than limits in a modern, knowledge-based economy. The attention is focused on economic limitations in human security because in a globalized world the most important factor is a competitive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bobow D.B., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
  2. Human Development Raport 1994, United Nations Development Programme (UNDP), Oxford University Press, New York-Oxford 1994.
  3. Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Kolor Plus, Warszawa 2004.
  4. Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, "Sprawy Międzynarodowe" 1982, nr 7.
  5. Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
  6. Sperling J., Kirchner E., Economic Security and Cooperation in Post Cold War Europe, "Review of International Studies" April 1998.
  7. Strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, www.ipiss.com.pl/.
  8. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.
  9. Waever O., Securitization and Desecuritization, w: R.D. Lipschutz (red.), On security, Columbia University Press, New York 1995.
  10. Wójcik-Żołądek M., Nierówności społeczne w Polsce, Infos nr 20, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013, orka.sejm.gov.pl/Wyd.Basnsf/0/942250857B274E5CC1257C190049 BCDC/$fi le/Infos_157.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu