BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekutowska Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Title
Zmiany terms of trade w krajach rozwijających się
Changes in Terms of Trade in Developing Countries
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 1 (67), s. 115-127, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ceny światowe, Terms of trade, Elastyczność popytu, Elastyczność podaży, Kraje rozwijające się
World prices, Terms of trade, Demand elasticity, Supply elasticity, Developing countries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do badania zmian relacji cen w handlu międzynarodowym stosuje się narzędzie zwane terms of trade. Intratna relacja cen towarów eksportowanych i importowanych sprawia, że handel zwiększa efektywność gospodarowania. Niestety, nie wszystkie kraje w jednakowym stopniu mogą z niej korzystać. Te, których główną ofertą są surowce lub żywność, a do takich zalicza się większość państw rozwijających się, odnoszą znacznie mniejsze korzyści z wymiany handlowej niż eksporterzy towarów przemysłowych. Ceny bowiem tych pierwszych kształtują się zdecydowanie mniej rentownie, wykazując się przy tym dużą niestabilnością. W rezultacie, terms of trade krajów rozwijających się najczęściej przejawia tendencję spadkową. Tymczasem, istnieje zależność między poziomem terms of trade a dochodem narodowym i rozwojem gospodarczym. Poprawa terms of trade wpływa na zwiększenie dochodu narodowego, a jego pogorszenie pociąga za sobą przeciwne skutki. Stąd tak istotne znaczenie ma odwrócenie tej niekorzystnej dla krajów rozwijających się tendencji, ponieważ wzrost cen surowców oznacza, że pojawia się źródło sfinansowania luki rozwojowej w tych krajach. Przy istniejącej elastyczności popytu i podaży powstają także warunki sprzyjające dalszej liberalizacji handlu. (abstrakt oryginalny)

The tool called the 'terms of trade' is used to study the changes in relative prices in international trade. A favourable ratio of export prices to import prices increases the economic efficiency of trade. Unfortunately, not all countries are equally capable of achieving such a ratio. Those whose main range of exports include raw materials or food, i.e. developing countries, receive much lower benefits from trade than the exporters of industrial goods since the prices for the former are far less profitable and, what is more, highly unstable. As a result, the terms of trade of developing countries generally tend to decline. Meanwhile, there is a correlation among the levels of terms of trade, national income and economic development. Improved terms of trade increase national income, while their deterioration has an opposite effect. Therefore, it is important to reverse the unfavorable trends in developing countries. The increase in commodity prices means that there is a source of financing the development gap in these countries. With the existing flexibility of supply and demand, favourable conditions are also created for further trade liberalisation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M. 2002 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Budnikowski A. 2006 Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Błaszczuk D. 1999 Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wybrane zagadnienia, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa.
 4. Czernichowski K., Kopiński D., Polus A. 2012 Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany, CeDeWu, Warszawa.
 5. Dudziński J. 2007 Uwagi na temat obecnego boomu surowcowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Guzek M. 2006 Międzynarodowe stosunki gospodarcze: zarys teorii i polityki handlowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. International Financial StaUsUcs Yearbook 2007, International Monetary Fund, Washington.
 8. Matthies K. 2009 World Commodity Prices 2009-2010, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg.
 9. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1997, A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2004, W. Iskra (red.), Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Warszawa.
 11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2013, E. Oziewicz, T. Michałowski (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Prebisch R. 1950 The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, United Nations Economic Commission for Latin America, New York.
 13. Singer H. W. 1950 The distribution of gains between investing and borrowing countries, "American Economic Review", no. 2.
 14. Świerkocki J. 2011 Zarys ekonomii międzynarodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Współczesna gospodarka światowa 2003, A. B. Kisiel-Łowczyc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa.
 16. Żukrowska K. 2010 Terms of trade i fair trade - teoria R. Prebischa dzisiaj, [w:] Fair Trade w globalizującej się gospodarce, K. Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu