BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Kamil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zatrudnienie w wybranych sektorach i zawodach kreatywnych w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego : specyfika i perspektywy wzrostu
Employment in Selected Economic Sectors and Creative Occupations in European Union : Characteristics and Growth Prospects
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 57-69, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarka kreatywna, Zatrudnienie, Kryzys gospodarczy, Rynek pracy
Creative economy, Employment, Economic crisis, Labour market
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przeprowadzono dynamiczną, strukturalną i komparatywną analizę zatrudnienia w wybranych zawodach i branżach reprezentujących sektor kreatywny w Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym globalny kryzys gospodarczy, jak i po jego nastaniu. Wskazano zagrożenia dla przyszłego wzrostu zatrudnienia w kreatywnej ekonomii, a także sformułowano rekomendacje w odniesieniu do zakresu interwencji państwa niezbędnej do pełnego wykorzystania potencjału zatrudnieniowego analizowanych sektorów w czasie wychodzenia z recesji. (abstrakt oryginalny)

The present paper offers a dynamic, structural and comparative analysis of employment in selected occupations and industries from the creative sector in the European Union, before and after the advent of the global economic crisis. Risks concerning the future employment prospects in the creative economy have been identified and recommendations on the scope of government intervention that is necessary to make full use of the employment potential of these sectors during the recovery have been formulated. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A textbook of cultural economics 2010, R. Towse (ed.), Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Baza danych Eurostat, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec. europa.eu/portal/ page/ portal/employment_unemployment_lfs/ data/database?_pi ref616_1896469_616_925165_925165.p=h&_piref616_1896469_616_925165_925 165.expandNode=doAction&_piref616_1896469_616_925165_925165.nextAction Id=8&_piref616_1896469_616_925165_925165.nodePath=.EU_MAIN_TREE.da ta.popul.labour.employ.lfsa.lfsa_emp, data wejścia: 5.11.2013].
 3. Caves R. E. 2002 Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 4. Cultural statistics 2007, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg.
 5. Cultural statistics 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 6. DCMS & Creative Industries Task Force 1998 Creative Industries 1998: Mapping Documents, Department for Culture, Media and Sport, London: UK.
 7. EESnet- CULTURE. European Statistical System Network on Culture 2012, Final Report.
 8. European Commission 2012 Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU, C0M(2012) 537 final, Brussels, 26.09.
 9. Florida R. 2002 The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Business, New York.
 10. Hesmondhalgh D. 2002 The Cultural Industries, Sage, London.
 11. Higgs P., Sunningham S. 2008 Creative Industries Mapping: Where have we come from and where are we going?, "Creative Industries Journal", vol. 1, no 1.
 12. Howkins J. 2002 The creative economy. How people make money from ideas, Penguin, London.
 13. Throsby D. 2001 Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. UNCTAD 2010 Creative Economy: A Feasible Development Option, UNCTAD, Geneva.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu