BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego
Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 96, s. 30-38, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Badania marketingowe - nowe wyzwania
Keyword
Badania marketingowe, Metodologia badań, Odkrycia naukowe
Marketing research, Research methodology, Scientific discoveries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Referat ma charakter refleksji epistemologicznej nad badaniami marketingowymi w kontekście ogólnej metodologii badań naukowych. Jego inspiracją była kluczowa w teorii poznania i teorii nauki książka K.R. Poppera Logika odkrycia naukowego. Czym jest odkrycie naukowe - jaka jest jego logika i uwarunkowania - oto pytania stawiane na kanwie lektury pracy i koncepcji K.R. Poppera. Kluczową dla badań naukowych kontrowersję "indukcjonizm - dedukcjonizm" Popper rozstrzyga na rzecz tego drugiego podejścia metodologicznego. Ale czy badania nad "światem marketingu" winny przyjmować tę właśnie perspektywę, czy droga do odkrycia w obszarze badań nad rynkiem, marketingiem i konsumentem winna rezygnować z podejścia indukcyjnego? Zarysowany dylemat metodologiczny w zakresie badań marketingowych nadal pozostaje otwartym i interesującym pytaniem naukowym. (abstrakt oryginalny)

The paper is an epistemological reflection on the marketing research in the context of overall scientific research methodology. Karl R. Popper's The Logic of Scientific Discovery, a crucial book in epistemology and theory of science, inspired the author to write the paper. What is a scientific discovery? What is its logic and constraints? These are fundamental questions posed in the paper after reading the book and learning the concept of the work by K.R. Popper. Crucial for research controversy "inductive reasoning - deductive reasoning" Popper resolves in favour of this second methodological approach. However, should research on "the world of marketing" take this prospect, should the way to discovery in the field of market research, marketing and consumer give up the inductive approach? This methodological dilemma in the range of marketing research is still an open and interesting research question. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babbie E.R., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 2. Churchill G.A., Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 3. Dad'o J., Petrovicova J., Kostkova M., Marketing sluzieb, Epos, Bratislava 2006.
 4. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 5. Heller M., Nauka i wyobraźnia, Znak, Kraków 1995.
 6. Kaplan A., The Conduct of Inquiry, Harper & Row, New York 1968.
 7. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 8. Kędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2004.
 9. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001.
 10. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Popper K.R., Logika odbycia naukowego, Aletheia, Warszawa 2002.
 12. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, AE, Kraków 2004,
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu