BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ważniewski Piotr (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy UE
Global Climate Agreement in the Context of European Union New Initiatives
Source
Unia Europejska.pl, 2014, nr 5 (228), s. 8-17, tab.
Keyword
Pakiet klimatyczno-energetyczny, Emisja zanieczyszczeń, Zmiany klimatyczne, Polityka energetyczna, Ochrona środowiska
Climate and energy package, Pollution emission, Climate change, Energy policy, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie nowych inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej, na tle procesu tworzenia międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony klimatu oraz próba oceny tych inicjatyw, także z punktu widzenia interesów Polski. Niemożność osiągnięcia nowego porozumienia klimatycznego zastępującego protokół z Kioto przed terminem jego wygaśnięcia spowodowała decyzję o przedłużeniu obowiązywania tego protokołu do 2020 r. Kraje rozwijające się nadal nie są więc zobowiązane do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Tymczasem udział tych krajów w światowej emisji gazu cieplarnianego wynosi już 3/5 i szybko rośnie. Dotychczas uzgodniono jedynie plan działań zmierzających do osiągnięcia w 2015 r. powszechnie obowiązującego porozumienia dla okresu po 2020 r. Mimo trudności z zawarciem nowego globalnego porozumienia klimatycznego, Unia Europejska podejmuje nowe inicjatywy wyznaczające dalsze ambitne cele dla swej polityki klimatycznej, słusznie uważając, że stanowią one nie tylko trudne wyzwanie, ale i szansę dla jej gospodarki. Podczas szczytu UE w październiku 2014 r. udało się przyjąć cele klimatyczne do 2030 r. Twarda postawa Polski pozwoliła m.in. uzyskać zachowanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla mniej zamożnych członków UE także w latach 2020-2030. Istnieje jednak obawa, że dodatkowy czas na działania dostosowawcze w polskiej gospodarce, w tym w energetyce, nie zostanie przez polskie władze i przedsiębiorstwa właściwie wykorzystany. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present new initiatives of the European Union in the field of climate and energy policy, against the background of creation of international agreements on climate protection tasks and attempt to evaluate these initiatives, also from the point of view of Polish interests. Due to inability to reach a new climate agreement to replace the Kyoto Protocol before its expire date, it was decided to extend the Kyoto Protocol by 2020. Thus, developing countries are still not so committed to reducing greenhouse gas emissions. Meanwhile, the share of these countries in the global greenhouse gas emissions is already 3/5 and is growing rapidly. So far there is only agreed an action plan to achieve in 2015 the universally binding agreement for the period after 2020. Despite the difficulties with the conclusion of new global climate agreement, the EU is taking new initiatives to further defining its ambitious goals for the climate policy, rightly believing that they are not only difficult challenge, but also a chance for economy. The climate targets for 2030 were adopted at the EU summit in October 2014. A tough stance of Poland allowed getting inter alia the free allowances for the less wealthy EU members also in 2020-2030. There is a fear that the additional time for adaptation in the Polish economy, including the energy sector, will not be properly used by the Polish authorities and companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. P. Ważniewski, Konferencja klimatyczna w Durbanie - wiodąca rola UE w osiągnięciu porozumienia, "Unia Europejska.pl", IBRKK 2009, nr 4 (209)
 2. Kanada dobija rynek CO2, "Rzeczpospolita", 13.12.2011
 3. U. Goswami: UN Climate Change Negotiations 2012: Admitting to 20 years of mixed results. Doha agrees to fresh gas emission cuts, "The Economic Times", http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-10/news/35706005_1_doha-talks-conference-president-abdullah-bin-doha-round
 4. M. Mroczek-Kowalik, Zmiana na stanowisku ministra środowiska negatywnie oceniana przez ekologów, biznes.pl
 5. I. Chojnacki, Ile uprawnień CO2 przywiozła energetyce premier Kopacz? wnp.pl
 6. B. Paturej, Szczyt klimatyczny. "Harakiri Europy" czy ratunek dla klimatu? http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/szczyt-klimatyczny-harakiri-europy-czy-ratunek-dla-klimatu/xfv9k
 7. Pracodawcy różnią się w ocenie szczytu klimatycznego UE, wnp.pl
 8. A. Wieczerzak-Krusińska, Unia chce zaostrzać politykę klimatyczną, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1149580.html?print=tak
 9. P. Ważniewski, Polityka energetyczna a postulat trwałego rozwoju Unii Europejskiej, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014, IBRKK, Warszawa 2014
 10. M. Bukowski, 2050.pl Podróż do niskoemisyjnej przyszłości. Niskoemisyjna Polska 2050, WISE, INE, Warszawa 2013
 11. D. Czajkowska-Majewska, Człowiek globalny, PIW, Warszawa 2009
 12. T. Henzelmann i in., Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści, (w:) Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Roland Berger Strategy Consultants, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
Cited by
Show
ISSN
2084-2694
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu