BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poradowska Konstancja (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Forecasting New Events Occurrence Time on The Example of the Analysis of Foresight Research Results
Prognozowanie czasu zajścia nowych zdarzeń na przykładzie analizy wyników badania foresight
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (28), 2010, nr 91, s. 113-124, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics
Issue title
Prognozowanie = Forecasting
Keyword
Badania zdarzeń, Metoda foresight, Prognozowanie
Event studies, Foresight method, Forecasting
Note
summ., streszcz.
Abstract
Podstawowymi narzędziami w prognozowaniu czasu zajścia nowych zdarzeń są metody oparte na wiedzy ekspertów merytorycznych. Grupa takich ekspertów często bywa niewystarczająco liczna, aby przy formułowaniu ostatecznych sądów uzasadnione było korzystanie z klasycznych metod statystycznych. W takiej sytuacji można zaproponować wnioskowanie w oparciu o rozkład prawdopodobieństwa subiektywnego analizowanej zmiennej. Do opisu prawdopodobieństwa subiektywnego można wykorzystać następujące rozkłady: trójkątny oraz jego uogólnienie (rozkład TSP), beta, Weibulla, a w szczególnym przypadku korzystania z sądu tylko jednego eksperta - dodatkowo rozkład prostokątny oraz trapezowy. Stosując ideę prawdopodobieństwa subiektywnego, w referacie przedstawiono sposób konstrukcji prognoz czasu zajścia nowych zdarzeń na potrzeby analizy wyników badania foresight.(abstrakt oryginalny)

The basic tools in the new events forecasting are the methods based on judgmental knowledge of the group of the qualified experts. The group of the qualified experts is usually not enough big and therefore it is groundless to use classical statistical tools. Instead it is common to utilize some subjective probability distribution for statistical interference. In previous papers to describe the subjective probability distribution I have applied triangular, two-sided-power, beta, Weibull's distributions and in case of one person opinion analysis - trapezoidal and uniform distributions. In this paper I have additionally shown a method of new events forecasting for foresight research outputs analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.D., Melody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
 2. Czaplicka-Kolorz K. (ed.), Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - część 2. Scenariusze opracowane na podstawie foresightu energetycznego dla Polski na lata 2005-2030, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007b.
 3. Dalkey N.C., The Delphi Method. An Experimental Study of Group Opinion, Rand, Santa Monica 1969.
 4. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 5. Dittmann P., Poradowska K. (2008), Experts' Opinions in Forecasting for Enterprises Management, Faculty of Economics and Management Press, Zielona Góra 2008.
 6. Kuwahara T., Technology Foresight in Japan - The Potential and Implications of DELPHI Approach, NISTEP Study Material 77, 2001, www.nistep.go.jp, pp. 125-141.
 7. Martin B.R. (2001). Technology Foresight in a Rapidly Globalizing Economy, International Conference on "Technology Foresight for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States", Vienna, Austria, 4-5 April 2001.
 8. Miles I., Keenan M., Practical Guide to Regional Foresight in the United Kingdom, Unit "Science and Technology Foresight", European Commission/DG Research, 2002.
 9. Oniszk-Popławska A., Bonacina M., Hoist J.B., Verte D., Weinert T., Metoda foresightu technologicznego zastosowana do oceny przyszłości energetycznej Europy w projekcie EurEnDel, Projekt EurEnDel, January 2004, www.izt.de.
 10. Orzeł J., Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, Bank i Kredyt, May 2005.
 11. Pawłowski Z., Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa 1973.
 12. Peter C.F., The axioms of subjective probability, Statistical Science 1986, Vol. 1, No 3.
 13. Poradowska K., Możliwości wykorzystania rozkładu trójkątnego do konstrukcji prognoz punktowych i przedziałowych. Postępy Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Stosowanej w Polsce Południowej, University of Economics Publishing House, Kraków 2008.
 14. Poradowska K., Wójciak M., Uogólniony rozkład trójkątny w analizie badania typu foresight, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Prace Naukowe UMK, Zeszyt 389, Toruń 2009.
 15. Press J.S., Subjective and Objective Bayesian Statistics: Principles, Models and Applications, Wiley & Sons, New Jersey 2003
 16. Van Dorp J.R., Kotz S., A novel extension of the triangular distribution and its parameter estimation. The Statistician 2002, Vol. 51, Part 1, pp. 63-79.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu