BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madras-Kobus Beata (Uniwersytet w Białymstoku), Rogowski Józef (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim
Analysis of Research into Unemployment Rates by Educational Attainment in Podlaskie Voivodeship
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 98-115, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Aktywność zawodowa ludności
Unemployment, Unemployment rate, Activity rate of population
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
W artykule dokonano krótkiego przeglądu różnych metodologii obliczania stóp bezrobocia, stosowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce, a także przedstawiono pomysł pewnej ich modyfikacji. Obliczono stopy bezrobocia według zaproponowanej metodologii w województwie podlaskim w podziale na rodzaj wykształcenia: wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze (zawodowe) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Otrzymane wyniki poddano analizie. (abstrakt oryginalny)

The paper provides a brief review of various methodologies for calculating unemployment rates applied by Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office) in Poland, as well as proposals of certain modifications. Unemployment rates in Podlaskie have been calculated based on the suggested methodology for the following levels of education: tertiary, post-secondary and secondary vocational, secondary general, basic vocational and lower secondary, primary and incomplete primary. An analysis of the results has been conducted. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012 2013, GUS, Warszawa.
 2. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2012 rok 2013, GUS, Warszawa.
 3. Budnikowski T. 2009 Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Instytut Zachodni, Poznań.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona. html?p_name=indeks, data wejścia: 14.05. 2013].
 5. Gersdorf M., Raczkowski M., Wyziński R. 2012 Zatrudnieni i  zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 6. Grodzicki J. 2003 Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Haltiwanger J. 1991 The Natural Rate of Unemployment, [in:] The New Palgrave. A  Dictionary of Economics. T. 3, The Macmillan Press LTD, London.
 8. Klonowska-Matynia M., Radlińska K. 2009 Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze MSP w Polsce, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 9. Kozek W. 2013 Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, WUW, Warszawa.
 10. Kwiatkowski E. 2007 Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 11. Socha M., Sztanderska U. 2000 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 12. Stasiak J. 2011 System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, "Folia Oeconomica", 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Szydlik-Leszczyńska A. 2012 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 14. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 roku z późn. zmianami.
 15. Wiśniewski Z. 2012 Aktywna polityka rynku pracy, [w:] Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, M. Maksim, Z. Wiśniewski (red.), Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu