BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojdyło-Preisner Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Determinanty długotrwałego bezrobocia na przykładzie miasta Białystok
Determinants of Long-Term Unemployment : the Case of Białystok
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 136-147, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Bezrobocie, Bezrobocie długotrwałe, Model logitowy, Rynek pracy
Unemployment, Long-term unemployment, Logit model, Labour market
Note
streszcz., summ.
Country
Białystok
Bialystok
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących długotrwałe bezrobocie w mieście Białystok. Analizę przeprowadzono na podstawie informacji o bezrobotnych, pochodzących z systemu informatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia "SyriuszSTD". Wykorzystując modele logitowe, określono, jaki wpływ na ryzyko długotrwałego pozostawania bez pracy wywierają: cechy społeczno-demograficzne bezrobotnych, ich uwarunkowania rodzinne, cechy obrazujące jakość kapitału ludzkiego, a także elastyczność w zakresie podejmowania pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the present paper is to identify the determinants of long-term unemployment in the city of Białystok. The analysis is based on data obtained from the Information System of Polish Public Employment Services - SyriuszSTD. The logit models are used to assess the impact of socio-demographic characteristics, family factors, human capital attributes and professional flexibility on the risk of long-term unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boosting Jobs and Living Standards in G20 Countries, 2012, OECD Economics Department, ILO (Geneva), OECD (Paris), IMF (Washington, DC), the World Bank (Washington, DC).
  2. Clarence E., Heikkila S. 2013 Successful Methods for Getting the Long-term Unemployed into Work: A Short Overview, OECD LEED Trento Centre for Local Development.
  3. European Commission 2012 EEO Review. Long-term unemployment 2012, DG for Employment, Social Affairs and Inclusion, September.
  4. Gruszczyński M. 2010 Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, [w:], Mikroekonometria. Modele i  metody analizy danych indywidualnych, M. Gruszczyński (red.), Wydawnictwo, Wolters Kluwer, Warszawa.
  5. Kucharski L., Kwiatkowski E. 2002 Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1992- 2000. Tendencje, struktura i determinanty, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w  Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. 1995 Cechy ludzi a bezrobocie, "Wiadomości Statystyczne", nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu