BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Selected Factors of Economic Activity Among Rural Populations with Uncertain Incomes
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 6 (66), s. 159-172, wykr., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezrobocie, Aktywność zawodowa ludności, Obszary wiejskie, Ludność wiejska
Unemployment, Activity rate of population, Rural areas, Rural population
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, a także ukazanie określonych czynników decydujących o relatywnie gorszej sytuacji badanej grupy na rynku pracy. W pracy omówiono determinanty posiadania pracy w formie nietypowej (na czas określony, "na czarno", zastępstwo itd.) oraz wiążące się z nią poczucie niepewności dochodów. Zaprezentowano również czynniki sprzyjające poszukiwaniu pracy innej niż dotychczasowej, bodźce wpływające na rezygnację z poszukiwania nowego zatrudnienia oraz zależności podejmowania aktywnych działań pozwalających respondentom poprawić własną konkurencyjność względem innych uczestników rynku. Jednym z problemów poruszanych w artykule są przyczyny rezygnacji z dokształcania i aktywnego poszukiwania pracy, a także konsekwencje pasywnych postaw. Dokonano analizy przyczyn, które osłabiają skłonność jednostek do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Materiały empiryczne zawarte w artykule stanowią część badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego numer UMO-2011/01/B/HS5/01034 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Podiom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present selected conditions of economic activity of rural populations with uncertain incomes and identify some factors behind the relatively disadvantageous situation of the studied group on the labour market. The paper discusses the determinants of being employed on a non-standard basis (for a specified period, under a substitution contract, etc.), and the associated income insecurity. The author lists the factors which prompt people to search for a new job, as well as the reasons which prevent them from seeking new employment. The paper also investigates the active measures which the respondents undertook to improve their competitiveness in comparison to other market participants. Another issue raised by the author is the reasons for resignation from training and active job search, as well as the consequences of passive attitudes. An analysis of the reasons that undermine the willingness of individuals to establish their own business ventures was also conducted. The empirical material contained in the paper is part of research carried out within the framework of research project number UMO-2011/01/B/HS5/01034 ("The standard of living of the rural populations of uncertain incomes in Poland"), funded by the National Science Centre. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolesta-Kukułka K. 2003 Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 2. Budnik K. 2008 Migration Flows and Labour Market in Poland, "National Bank of Poland Working Paper", no. 44.
 3. Drucker P. 1999 Knowledge-worker productivity, The biggest challenge, "California Management Review", no. 42.
 4. Hubbard D. 2010 How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, N.J.
 5. Jerzak M. A. 2006 Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narządzi stabilizacji cen i  zarządzania ryzykiem w rolnictwie, M. A. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 6. Karwacki A., Kubicki P., Ruzik-Sieradzińska A. 2010 Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 7. Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 8. Orczyk J. 2005 Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Orczyk J. 2009 Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna, [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), IPiSS, Białystok, Warszawa.
 10. Robinson J. 2010 Omijanie barier społecznych i instytucjonalnych w dostępie do rynku: jak przedsiębiorcy społeczni identyfikują i oceniają istniejące możliwości, [w:] Przedsiębiorczość społeczna, J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 11. Staszewska E. 2012 Przygotowanie zawodowe dorosłych, "Praca i  Zabezpieczenie Społeczne", nr 2.
 12. Szafraniec K. 2001 Ludzie-podstawowy kapitał polskiej wsi, [w:] Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), ISP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu