BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Paweł (University of Bialystok, Poland), Koronkiewicz Grzegorz (University of Bialystok, Poland)
Title
Stock Market Reactions to the Announcements and Executions of Stock-Splits and Reverse Stock-Split
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 5 (65), s. 34-50, wykr., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Akcje, Rynek akcji, Matematyka finansowa, Giełda papierów wartościowych, Reakcja rynku
Shares, Equity market, Financial mathematics, Stock market, Market reaction
Note
summ.
Abstract
The aim of this paper is to analyze the stock market investors reactions to the events of announcement and execution of stock-splits and reverse stock-splits carried out on Warsaw Stock Exchange (WSE) during the period 2004-2012. The study puts the emphasis on the differences between market reactions to standard stock-splits and reverse stock-splits. The results presented in this paper are based on the methodology of event study. The studied data sample consists of 45 instances of stock-splits and 6 instances of reverse stock-splits that took place on WSE in the specified period of time. Results obtained suggest no statistically significant reaction to the events of: split announcement, split execution and reverse split execution and a statistically significant (mostly negative) reaction to the event of reverse split announcement. Although some anomalies can be observed on close inspection of the data, in general the obtained results can be interpreted as evidence of investors' rationality with regards to events connected with stock-splits on the WSE. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angel J. J., 1997, Tick Size. Share Price. And Stock Splits, "Journal of Finance", 52.
 2. Bejger P., 2001, Motywy przeprowadzania podziału akcji i jego wpływ na reakcje inwestorów giełdowych na GPW w Warszawie, [in:] Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, W. Frąckowiak (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Brennan M. J., Hughes P. J., 1991, Stock Prices and the Supply of Information, "Journal of Finance", 46.
 4. Buczek S. B., 2005, Efektywność informacyjna rynków akcji - teoria a rzeczywistość, Oficyna SGH, Warszawa.
 5. Byun J., Rozeff M. S., 2003, Long-Run Performance After Stock Splits: 1927 to 1996, "Journal of Finance", 58.
 6. Campbell J. Y., Lo A. W., MacKinlay A. C., 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.
 7. Conroy R. M., Harris R. S., 1999, Stock Splits and Information: The Role of Share Price, "Financial Management", 28.
 8. Conroy R. M., Harris R. S., Benet B. A., 1990, The Effects of Stock Splits on Bid-Ask Spreads, "Journal of Financial Economics", 45.
 9. Copeland T. E., 1979, Liquidity Changes Following Stock Splits, "Journal of Finance", 34.
 10. Dolley J., 1933, Characteristics and Procedure of Common Stock Split-Ups, "Harvard Business Review", 9.
 11. Elton E. J., Gruber M. J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
 12. Fama E. F., Fisher L., Jensen M. C., Roll R., 1969, The Adjustment of Stock Prices to New Information, "International Economic Review", 10.
 13. Fiszeder P., Mstowska E., 2011, Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w  Warszawie, "Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/8.
 14. Grinblatt M. S., Masulis R. W., Titman S., 1984, The Valuation Effects of Stock Splits and Stock Dividends, "Journal of Financial Economics", 13.
 15. Gurgul H., 2012, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Haugen R. A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 17. Ikenberry D. L., Ramnath S., 2002, Underreaction to Self-Selected News Events: The Case of Stock Splits, "Review of Financial Studies", 15.
 18. Ikenberry D. L., Rankine G., Stice E. K., 1996, What Do Stock Splits Really Signal?, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 31.
 19. Jamróz P., 2011, Metody analizy a efektywność polskiego rynku akcji, PhD thesis, Faculty of Economics and Management University of Białystok, Białystok.
 20. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037.
 21. Kryzanowski L., Zhang H., 1993, Market Behavior Around Canadian Stock-Split ExDates, "Journal of Empirical Finance", 1.
 22. Kunz R. M., Rosa-Majhensek S., 2007, Stock Splits in Switzerland: To signal or Not to Signal?, Working Paper SSRN Electronic Library, electronic document http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=872527, retrieved: 16.02.2009.
 23. Lakonishok J., Lev B., 1987, Stock Splits and Stock Dividends: Why. Who. and When, "Journal of Finance", 42.
 24. MacKinlay A. C., 1997, Event Studies in Economics and Finance, "Journal of Economic Literature", 35.
 25. Martell T. F., Webb G. P., 2005, The Performance of Stocks that Are Reverse Split, Working Paper SSRN, electronic document http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=899326&rec=1&srcabs=497482, retrieved: 10.12.2009.
 26. McNichols M., Dravid A., 1990, Stock Dividends. Stock Splits and Signaling, "Journal of Finance", 45.
 27. Opalski A., 2010, Prawa i obowiązki akcjonariuszy, [in:] System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych Tom 17B, S. Sołtysiński (ed.), C.H. Beck, Warszawa.
 28. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. z 2009 r., Nr 33. poz. 259.
 29. Ustawa o  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o półkach publicznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439.
 30. Wulff C., 2002, The Market Reaction to Stock Splits: Evidence from Germany, "Schmalenbach Business Review", 54.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu