BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skibicka-Sokołowska Elwira (University of Bialystok, Poland)
Title
Analysis of Research and Development Sector in Podlaskie Province and Its Potential of Development
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 5 (65), s. 126-146, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacje, Wiedza
Sustainable development, Knowledge-based economy, Innovations, Knowledge
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
The Research and Development sector is created by the institutions involved in activities of increasing the knowledge and exploring new applications. Products created in the sector are innovations which are a factor of rapid economic development. The problem of R&D sector is still a low level of funding, especially in the private sector The number of patents and commercialization of solutions is small compared to other European countries. Enterprises do not use opportunities to cooperate with universities and other research institutions, and opportunities for the development of R&D sector, taking into account the potential of the existing academic and research institutes, are still huge. This is why the aim of this study is the analyze of the R&D sector structure and a short description of research and development activities in the Podlaskie Province. The level and method of financing the R&D sector in Poland is characterized by a relatively low share of expenditure on R&D activities, the domination of the public sector financed and a low spending on applied research and development work. Poland is among the group of countries with the highest share of basic research in the overall structure of research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
 2. Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa Podlasiego w kontekście RSI. Raport końcowy wersja do konsultacji, 2012, M. Proniewski (red.), Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podlasiego Białystok, materiał opublikowany na stronie: http://www.psi.uwb.edu.pl/images/zad6/Raport_ benchmarking.pdf, Uniwersytet w Białymstoku, data 25.11.2012
 3. Czerniejewski B., 2002, Nauka i innowacyjność na potrzeby gospodarki, Infovide S.A., Warszawa.
 4. Gaczek W., 2004, Ekspertyza dla MGPiPS Potencjał naukowo-badawczy regionów a ich innowacyjność w aspekcie realizowania celów Strategii Lizbońskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań.
 5. Goliński M., 2002, Gospodarka i informacja, [w]: W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Józef Lubacz (red.), DTSK Silesia, Wrocław-Warszawa.
 6. Investing in Research: an Action Plan for Europe, Commision Staff Working Paper, Brussels, 30.4.2003, SEC (2003) 489.
 7. Jasiński A. H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 8. Komunikat Komisji Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 3.3.2010, K0M(2010) 2020 wersja ostateczna.
 9. Koźlak A., 2009, Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Brol (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, UE, Wrocław.
 10. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, http://www.kpr.gov.pl/NR/rdonlyres/ED3609C2-1747- 4125-98B1-C23D0911 5D94/49494/KrajowyProgramReformnalata20082011 .pdf.
 11. Łobejko S., 2008, Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2009, GUS, Warszawa http://www.stat.gov.pl/cps/ rde / xbcr/ gus /PUBL_oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf, 13.11.2009.
 13. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 14. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 15. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 16. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 2011, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013, Warszawa.
 17. Ptaszyńska B., 2009, Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. Implikacje dla Polski, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/86/ 16.pdf, z 12 listopada 2009 r.
 18. Rocznik Statystyczny Województw, 2006, GUS, Warszawa.
 19. Rocznik Statystyczny Województw, 2007, GUS, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyczny Województw, 2008, GUS, Warszawa.
 21. Rocznik Statystyczny Województw, 2009, GUS, Warszawa.
 22. Rocznik Statystyczny Województw, 2010, GUS, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny Województw, 2011, GUS, Warszawa.
 24. Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce, 2010, Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa.
 25. Statistics on Science and Technology in Europe, European Communities 2004.
 26. Strategia Rozwoju "Kraju 2007-2015, Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 27. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej, 2004, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 28. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst ujednolicony) Dz. U. z 1985 r. Nr 36, poz. 170.
 29. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618.
 30. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
 31. Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 934.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu