BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydło Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Globalny kryzys 2007-2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego - wybrane problemy
Global Crisis of 2007-2009 in Orthodox Perspective : Selected Problems
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 3-43, rys., tab., bibliogr. 123 poz.
Keyword
Nierówności dochodowe, Kryzys finansowy, Polityka fiskalna, Polityka finansowa, Ekonomia
Income inequalities, Financial crisis, Fiscal policy, Financial policy, Economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalny kryzys z lat 2007-2009 (nazywany często Wielką Recesją) oznacza największe przesilenie obowiązującego paradygmatu ekonomii od lat 70-tych minionego wieku. Artykuł wskazuje na potrzebę dokonania głębokich zmian w celach i sposobie prowadzenia polityki monetarnej i fiskalnej, a także w samej ekonomii. Istotne wady szkoły ortodoksyjnej uwidoczniły się już na przełomie stuleci, kiedy doszło do pęknięcia bańki na rynku nowych technologii (dot com buble). Konsekwencją utrzymania status quo było nagromadzenie się szeregu niekorzystnych zjawisk, np.: globalne nierównowagi, finansjeryzacja gospodarki, rosnące nierówności dochodowe i zadłużenie, które istotnie przyczyniły się do wybuchu globalnego kryzysu finansowego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Szkoła ortodoksyjna zdaje się nie dostrzegać tych zjawisk bądź wyciąga z nich błędne wnioski, co skutkuje dalszą erozją sytuacji społeczno-ekonomicznej na świecie. (abstrakt oryginalny)

The Great Recession of the years 2007-2009 has been the most serious crisis of the current economic paradigm since the 1970s. The article calls for profound change in the aims and methods of monetary and fiscal policy. Changes are also necessary in economics itself. Substantial deficiencies of the orthodox school were already visible at the turn of the previous century with the bursting of the dot com bubble. Preservation of the status quo led to a series of unfavourable developments, e.g. global imbalances, excessive finan-cialisation, growing income inequality and indebtedness, which prompted the global financial crisis in the late 2000s. The orthodox school seems to be hardly aware of these negative phenomena, or to draw false conclusions from them, which results in further erosion of the socio-economic situation in the world. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Johnson S. 2012 Who Captured the Fed?, 3/29.
 2. Akerlof G. A., Shiller R. J. 2010 Zwierzęce instynkty, Warszawa.
 3. Aleksandrowicz P. 2012 Friedman: siła wolnego rynku, który wróci, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 7/8, lipiec/sierpień.
 4. Alessandri P., Haldane A.G. 2009 Banking on the State, London.
 5. Allen F., Carletti E. 2010 An Overview of the Crisis: Causes, Consequences, and Solutions, "International Review of Finance", 10:1.
 6. APEC 2003, Economic Outlook.
 7. Auerbach A. J. 2012 The Fall and Rise of Keynesian Fiscal Policy, "Asian Economic Policy Review", No. 7.
 8. Balcerowicz L. 2009 This has not been a pure failure of markets, "Financial Times", 13.05.
 9. Ball L. 2012 Ben Bernanke and the zero bound, "NBER Working Paper", No. 17836.
 10. Bank for International Settlements 2009 79th Annual Report, 1 April 2008-31 March 2009, Basel.
 11. Becla A. 2010 Przezwyciężanie ubóstwa jako problem globalny. Pułapka zadłużenia, [w:] Ekonomia rozwoju, B. Fiedor, K. Kociszewski (red.), Wrocław.
 12. Berglof E. 2012 Chief Economist's Press Briefing, Annual Meeting, EBRD, London, Friday 18 May.
 13. Bernanke B. S. 2009 Financial Reform to Address Systemic Risk, Speech at the Council on Foreign Relations, Washington, D.C. (March 10).
 14. Bernanke B. S. 2002 Konferencja ku czci Miltona Friedmana, Uniwersytet Chicagowski, 8.11.
 15. Bernanke Believes Housing Mess Contained 2008, "Forbes", 17 May.
 16. Bernanke B. S. 2010 Monetary Policy and the Housing Bubble, Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta, Georgia, January 3.
 17. Bernanke B. S. 2012 Transcript of Chairman Bernanke's Press Conference, June 20.
 18. Bianchi F. 2013 Regime Switches, Agents' Beliefs, and Post-World War II U.S., "Macroeconomic Dynamics, Review of Economic Studies", No. 80.
 19. Blinder A. S. 2010 How Central Should the Central Bank Be?, "Journal of Economic Literature", Vol. 48, No. 1.
 20. Blinder A. S. 2010 It's Broke, Let's Fix It: Rethinking Financial Regulation, "International Journal of Central Banking", December.
 21. Board of Governors of the Federal Reserve System 2008 Staff Analysis of the Relationship between the CRA and the Subprime Crisis, November 11.
 22. Bocutoglu E., Ekinci A. 2010 Austrian Business Cycle Theory and Global Financial Crisis: Some Lessons for Macroeconomic Risk and Financial Stability, Paper Presented at the ICE-TEA 2010: The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities, September 1-3.
 23. Bolesta A. 2006 Chiny w okresie transformacji, Warszawa.
 24. Bresser-Pereira L. C. 2010 The global financial crisis and a new capitalism?, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 32, No. 4, Summer.
 25. Cho D. 2009 Banks 'Too Big to Fail' Have Grown Even Bigger, "Washington Post", (August 28).
 26. Ciżkowicz P., Rzońca A. 2011 Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego?, "Ekonomista", nr 5, Warszawa.
 27. DiNapoli T. P. 2011 Economic Trends in New York State, Report 2-2012, NYSC, April.
 28. Dubay C. S. 2012a Clinton Tax Hikes Slowed Growth, Issue Brief, The Heritage Foundation, No. 3716, September 5.
 29. Dubay C. S. 2012b Congress Should Finish Its Job: Stop Taxmageddon, Issue Brief, The Heritage Foundation, No. 3725, September 11.
 30. Dubay C. S. 2012c Taxmageddon: Massive Tax Increase Coming in 2013, Issue Brief, The Heritage Foundation, No. 3558, April 4.
 31. Dubay C. S., R. Rector 2012 Illegal Immigrants Should Not Receive Child Tax Credit Payouts, Issue Brief, the Heritage Foundation, No. 3693, August 3.
 32. Dziewulski J. 2009 Liberalizm i keynesizm wobec kryzysu, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (42).
 33. Dziubka K., Szlachta B., Nijakowski L., M. 2008 Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa.
 34. Fairlie R. W. 2013 Entrepreneurship, Economic Conditions, and the Great Recession, "Journal of Economics & Management Strategy", Vol. 22, No. 2, Summer.
 35. Fiedor B. Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [wiedzainfo.pl, data wejścia: 26.09.2013].
 36. Fiedor B. 2007 Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, M. Klamut (red.), Warszawa.
 37. Fox J. 2008 The Comeback Keynes, "Time", 23 października.
 38. Frank R. H., Bernanke B. S. 2007 Principles of Economics, Boston.
 39. Friedman M., Schwartz A. J., 1963 A Monetary History of the United States, 1867-1960.
 40. Goldstein M., Veron N. 2011 Too Big to Fail.: The Transatlantic Debate, "Working Paper Series" 11-2, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 41. Greenspan A. 2008 Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Warszawa.
 42. Greenspan A. 2010 The Crisis, Greenspan Associates LLC, April 15.
 43. Greenspan A. 2004 The Mortgage Market and Consumer Debt, Remarks at America's Community Bankers Annual Convention, Washington DC, October 19.
 44. Guzek M. 2012 Liberalizm synergiczny na tle sporów doktrynalnych i kryzysu, [w:] Ekonomia i polityka w  kryzysie. Kierunki zmian w teoriach. Uczelnia Łazarskiego, M. Guzek (red.), Warszawa.
 45. Gylys P. 2011 Antieconomy, economy crisis and crisis of economics, "Ekonomika", Vol. 90 (4).
 46. Haldane A. 2010 The $100 Billion Question, Speech to Institute of Regulation and Risk, Hong Kong (March 30).
 47. Harris E., S. 2009 Fed Bena Bernanke. Bank Rezerwy Federalnej po Greenspanie, Warszawa.
 48. Harvey D. 2008 Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa.
 49. Harvey D. 2006 Neo-liberalism as creative destruction, Geogr. Ann., 88 B (2).
 50. Hay C. 2011 Pathology Without Crisis? The Strange Demise of the Anglo-Liberal Growth Model, "Government and Opposition", Vol. 46, No. 1.
 51. IMF 2005 Republic of Latvia 2005 Article IV Consultation Preliminary Conclusions of the Mission, April 25.
 52. IMF 2009 The State of Public Finances: Outlook and Medium Term Policies After the 2008 Crisis., 6 March, Washington, IMF.
 53. IMF 2010 Global Financial Stability Report: Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer System, Washington.
 54. IMF 2010 Global Financial Stability Report. Sovereigns, Fundingg, and Systemic Liquidity, Washington, October.
 55. Issing O. 2009 Asset Prices and Monetary Policy, "Cato Journal", Vol. 29, No. 1, Winter.
 56. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania 2002, Iwanowicz-Drozdowska M. (red.), Warszawa.
 57. Jurgilas M., Lansing K. J. 2012 Housing Bubbles and Homeownership Returns, "FRBSF Economic Letter", 2012-19 June 25.
 58. Kessler A. 2010 Cognitive dissonance, the Global Financial Crisis and the discipline of economics, real-world economics review, Issue, No. 54, 27th September.
 59. Kochan T. A. 2013 The American jobs crisis and its implication for the future of employment policy: a call for a new jobs compact, "ILRReview", 66(2) April.
 60. Kołodko G. W. 2008 Wędrujący świat, Warszawa.
 61. Kołodko G. W. 2010 Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista", 1.
 62. Kotz D. 2003 Neoliberalism and the US Economic Expansion of the 1990s, "Monthly Review", Vol. 54, No. 11, April.
 63. Kukliński A. 2012 Czy jest wyjście z sytuacji bez wyjścia?, "Biuletyn PTE", nr 2(56), luty.
 64. Słownik historii myśli ekonomicznej 2004, Kundera E. (red.) Kraków.
 65. Kyl J. 2012 Why Conservatives Should Fund and Support a  Strong National Defense, "Lecture, The Heritage Foundation", No. 1205, May 14.
 66. Łaski K. 2011 Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w  Unii Europejskiej oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Studia Ekonomiczne", nr 1 (LXVIII).
 67. Madej Z. 2011 Paradygmaty i główny nurt w ekonomii, "Ekonomista", nr 2, Warszawa.
 68. Mason P. 2010 Finansowy kataklizm. Koniec wieku chciwości, Kraków.
 69. Mączyńska E. 2009a Economics and the Civilization Breakthrough: Open Questions, "Studia Ekonomiczne, INE PAN", No. 3-4.
 70. Mączyńska E. 2009b Ekonomia a przełom cywilizacyjny, "Studia Ekonomiczne", nr 3-4 (LXII-LXIII).
 71. Merino B. D., Mayper A. G., Tolleson T. D. 2010 Neoliberalism, deregulation and Sarbanes-Oxley, The legitimation of a failed corporate governance model, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 23, No. 6.
 72. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna 2009, Klimczak B. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 74, Ekonomia 3, Wrocław.
 73. Mishkin F. S. 2007 Is Financial Globalization Beneficial, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 39, No. 2-3 (March-April).
 74. Murphy R. P. 2011 The Chicago School versus the Austrian School, Mises Daily, June 20.
 75. Nelson E., Schwartz A. J. 2008 Rejoinder to Paul Krugman, "Journal of Monetary Economics", 55 861- 862.
 76. OECD Economic Outlook 2011, Vol. 2011/1.
 77. OECD, Income distribution and poverty database, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.oecd.org/els/social/inequality, data wejścia: 11.06.2012].
 78. Orłowski W. M. 2010 Świat po kryzysie. Dylematy nowego ładu gospodarczego, [w:] Globalizacja, kryzysy i co dalej?, G. W. Kołodko (red.), Warszawa.
 79. Parkiet 2012 Globalizacja sprzyja gigantom, "Parkiet Gazeta Giełdy", 9 maja (przedruk z Fortune).
 80. Piazzesi M., Schneider M. 2009 Momentum Traders in the Housing Market: Survey Evidence and a Search Model, American Economic Review Papers and Proceedings 99.
 81. Pollin R. 2011 U.S. Government Deficits and Debt Amid the Great Recession: What the Evidence Shows, "PERI Working Paper Series", No. 263, August.
 82. Poole W. 2007a Market Bailouts and the "Fed Put', Washington, D.C., November 30.
 83. Poole W. 2007b The GSEs: Where Do We Stand?, "The Federal Reserve Bank of St. Louis Review", May/June, 89(3).
 84. Posner R.A. 2009 A Failure of Capitalism, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 85. Prusek A. 2012 Społeczno-demograficzne i dochodowe megawyzwania rozwojowe Polski w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu, [w:] Polska i Europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku, E. Pancer-Cybulska (red.), Wrocław.
 86. Pump B. 2012 A  New Normal? American Economic Policymaking After The Great Recession, "The Policy Studies Journal", Vol. 40, No. S1.
 87. Purfield C., Rosenberg Ch. B. 2010 Adjustment under a Currency Peg: Estonia, Latvia and Lithuania during the Global Financial Crisis 2008-09, IMF Working Paper, WP/10/213, September.
 88. Raczko A. 2011 Bankructwo Grecji byłoby zbyt groźne, "Gazeta Wyborcza", 30.05.
 89. Razin A., Rosefielde S. 2011 Currency and Financial Crises of the 1990s and 2000s, "CESifo Economic Studies", Vol. 57, No. 3.
 90. Reading, B. 2007 Global imbalances: The bears zero in on Goldilocks, "Euromoney", No. 1, January.
 91. Robinson J. 1980 What Are the Questions? And Other Essays: Further Contributions to Modern Economics, M.E. Sharpe, Armonk.
 92. Reinhart C. M., Rogoff K.S. 2009 This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, Oxford.
 93. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, Warszawa.
 94. Rosati D. 2012 Może być źle lub gorzej-1 tylko EBC pomoże, "Gazeta Wyborcza", 21 sierpnia.
 95. Roubini N., Mihm S. 2011 Ekonomia kryzysu, Warszawa.
 96. Rzońca A. 2007 Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej, Warszawa.
 97. Sachs J. 2005 The End of Poverty: How we Can Make it Happen in Our Lifetime, Penguin Books.
 98. Sedlaćek T. 2012 Ekonomia dobra i zła, Warszawa.
 99. Sedlaćek T., Orrell D. 2012 Zmierzch homo oeconomicus, Warszawa.
 100. Simms A. 2011 Mit ubóstwa. Focus: Najlepsze artykuły z New Scientist, część I.
 101. Skidelsky R. 2012 Keynes. Powrót mistrza.
 102. Sopoćko A. 2012 Gra finansowa - stagnacja czy wzrost bogatego świata?, "Ekonomista", nr 4.
 103. Spychalski G. B. 1999 Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa, Łódź.
 104. Stiglitz J. E. 2011a Rethinking Macroeconomics: What Failed, And How To Repair It, "Journal of the European Economic Association", 9(4), August.
 105. Stiglitz J. 2011b The Failure of Macroeconomics in America, "China & World Economy", Vol. 19, No. 5.
 106. Szydło W. 2011a Global imbalances in the run-up to the Great Recession - origins and theories, the case of the savings glut hypothesis, "Economic and Environmental Studies", Vol. 11, No. 3 (19/2011).
 107. Szydło W. 2011b Lessons of the Great Recession for the global economy and CEE countries, "Ekonomia Economics" 2(14), Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 108. Szydło W. 2010 Programy gospodarcze Brazylii i  Argentyny, [w:] Ekonomia rozwoju, B. Fiedor, K. Kociszewski (red.), Wrocław.
 109. Szydło W. 2012 Wielka recesja a zmiana paradygmatu - w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 3(25).
 110. Taylor J. B. 2010a Does the Crisis Experience Call for a New Paradigm in Monetary Policy?, "CASE Network, Studies & Analyses", No. 402/2010,Warsaw.
 111. Taylor J. B. 2009 Getting Off Track. How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crisis, Stanford, California.
 112. Taylor J. B. 2010b How to Avoid a 'Bailout Bill', "The Wall Street Journal", May 3.
 113. Taylor J. B. 2010 Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, Warszawa.
 114. Thornton M. 2006 The Economics of Housing Bubbles, [in:] America's Housing Crisis: A Case of Government Failure, (eds.) B. Powell, R. Holcombe.
 115. Tomidajewicz J. J. 2012 Polityka gospodarcza UE wobec globalnego kryzysu ekonomicznego,, [w:] Polska i Europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku, E. Pancer-Cybulska (red.), Wrocław.
 116. Tridico P. 2012 Financial crisis, declining hegemony and the need for a new global governance, [w:] Polska i Europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku, E. Pancer-Cybulska (red.), Wrocław.
 117. Unwin T. 2007 No End to Poverty, "Journal of Development Studies", Vol. 43, No. 5, July.
 118. Wallusch J. 2005 Monetaryzm, [w:] Współczesne teorie ekonomiczne, (red.) M. Ratajczak, Poznań.
 119. Watkins J. P. 2010 Rescuing the Rentier - Neoliberalism, Social Imbalance, and the Current Economic Crisis: A Synthesis of Keynes, Galbraith, and Minsky, "Journal of Economic Issues", Vol. XLIV, No. 2, June.
 120. White W. 2009 Modern Macroeconomics Is on the Wrong Track, Finance & Development, December.
 121. White W. R. 2012 Credit crises and the shortcomings of traditional policy responses, "Economic Department Working Papers", No. 971, OECD, 07.06.2012.
 122. Wojtyna A. 2008 Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista", nr 1, Warszawa.
 123. Wójcik C. 2008 Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu