BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieroń Arkadiusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Rola zapasów w cyklu koniunkturalnym
Role of Inventories in Business Cycle
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 44-57, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Gospodarka materiałowa, Zapasy, Cykl koniunkturalny
Material economy, Inventories, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest zbadanie roli zapasów w gospodarce oraz - przede wszystkim - w cyklu koniunkturalnym. Na podstawie porównania wrażliwości inwestycji w zapasy oraz w kapitał trwały na zmiany stopy procentowej odrzucono tezę Blindera, że cykl koniunkturalny można w dużej mierze sprowadzić do cyklicznych fluktuacji inwestycji w zapasy. Innymi słowy, jako kategoria wtórna względem inwestycji w kapitał stały, inwestycje w zapasy nie mogą być przyczyną cyklu koniunkturalnego. Autor dochodzi do wniosku, iż zapasy stanowią inwestycję w dostępność dobra, zapewniając przedsiębiorcom niezbędną elastyczność w działaniu. Im zaś gospodarka elastyczniejsza, tym cykl koniunkturalny będzie łagodniejszy. Tym samym artykuł dowodzi, że zapasy są czynnikiem stabilizującym cykl koniunkturalny. Udowadnia również, że dominujące w literaturze stanowisko, według którego inwestycje w zapasy obejmują czynnik destabilizujący produkcję z punktu widzenia makroekonomicznego, wynika w znacznym stopniu z błędnego wnioskowania opartego na bezczasowym równaniu podziału PKB, a także z braku należytego zrozumienia dynamicznego procesu rynkowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the role of inventories in the economy and in the business cycle. Having compared the sensitivity of inventory investment and fixed investment to changes in interest rates, the author rejects Blinder's thesis that "business cycles are, to a surprisingly large degree, inventory cycles". In other words, as a secondary category of investment, investing in inventories cannot be the cause of a business cycle. The author concludes that inventories are an investment in the availability of goods, providing entrepreneurs with the necessary operational flexibility. The more flexible the economy, the milder the business cycle will be. Thus, the paper argues that inventories are a stabilising factor in the business cycle. The author also proves that the predominant view in the mac-roeconomic literature, according to which an inventory investment represents a destabilising factor in the production process, results from in-correct reasoning based on a no-time GDP equation and indicates the lack of proper understanding of the dynamic market process. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramovitz M. 1984 The Role of Inventories in Business Cycle, Cambridge.
 2. Ackley G. 1951 The Multiplier Time Period: Money, Inventories, and Flexibility, "The American Economic Review", No. 3.
 3. Blinder A.S. 1981 Inventories and the Structure of Macro Models, "The American Economic Review", No. 2.
 4. Blinder A.S. 1990 Inventory Theory and Consumer Behavior, New York.
 5. Blinder A.S., Fisher S. 1979 Inventories, Rational Expectations, And the Business Cycles, "NBER Working Paper Series", No. 381.
 6. Blinder A.S., Holtz-Eaking D. 1986 Inventory Fluctuations in the United States Since 1929, [in:] The American Business Cycle: Continuity and Change, R. J. Gordon (ed.), Cambridge.
 7. Blinder A.S., Maccini L.J. 1991 Taking Stock: A Critical Assessment of Recent Research on Inventories, "Journal of Economic Perspectives", No. 5.
 8. Cwik P.F., Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://mises.pl/blog/2010/ 10/22/p-f-cwik-austriacka- teoria-cyklu-koniunkturalnego-z-punktu-widzenia-finansow-przedsiebiorstwa/, 2010, data wejścia: 30.11.2012].
 9. Eckstein O., Sinai A. 1986 The Mechanisms of the Business Cycle in the Postwar Era, [in:] The American Business Cycle: Continuity and Change, R. J. Gordon (ed.), Chicago.
 10. Haberler G. 1946 Prosperity and Depression, New York.
 11. Hall R. 1993 Macro Theory and the Recession of 1990-1991, "American Economic Review", No. 2.
 12. Hornstein A. 1998 Investory Investment and the Business Cycles, "Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Richmond", No. 2.
 13. Huerta de Soto J. 2009 Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Warszawa.
 14. Kahn J. 2007 Investory Investment, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://pages.stern.nyu.edu/~jkahn/Papers/proofs.pdf, data wejścia: 30.11.2012].
 15. Lachmann L., Snapper F. 1939 Commodity Stocks in the Trade Cycle, "Economica", No. 5.
 16. Machaj M. 2012 System pieniężny i stabilność makroekonomiczna, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://mises.pl/blog/2012/02/05/machaj-system-pieniezny-i-stabilnosc-makroekonomiczna/, data wejścia: 19.03.2012].
 17. Machlup F. 1932 The Liquidity of Short-Term Capital, " Economica", No. 37.
 18. Metzler L.A. 1941 The Nature and Stability of Inventory Cycles, "The Review of Economic Statistics", No. 3.
 19. Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Warszawa.
 20. Morgan D.P. 1991 Will Just-In-Time Inventory Techniques Dampen Recessions?, "Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City", marzec.
 21. Murphy R.P. 2010 Inventories Don't Kill Growth - People Kill Growth, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://mises.org/daily/4096, data wejścia: 1.03.2012].
 22. Rothbard M.N. 2009 Man, Economy and State with Power and Market, Auburn.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu