BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moczydłowska Joanna M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej
Trust in Local Government Units' Human Capital Management
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 92-100, tab., bibliogr 17 poz.
Keyword
Zaufanie, Zarządzanie zaufaniem, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Administracja samorządowa
Trust, Trust management, Human Capital Management, Self-government administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zaufanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim jednostek administracji samorządowej. Obok teoriopoznawczej części analitycznej, tekst zawiera wyniki badań focusowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli kierowniczej kadry urzędniczej. Badania pozwalają na wniosek, że ważnym źródłem kryzysów w funkcjonowaniu urzędów administracji samorządowej jest kryzys zaufania, wynikający głównie ze zmienności menedżerów: polityków, niedostatecznego poziomu ich kompetencji menedżerskich oraz barier mentalnych, przede wszystkim w postaci podejrzliwości i negatywnego nastawienia do zespołu urzędników zatrudnianych przez poprzedników. (abstrakt oryginalny)

The article examines the problem of trust as a determinant of human capital management in local government units. In addition to the analytical and epistemological part, the text contains focus studies conducted among the representatives of senior management. The studies allow for the conclusion that among the major sources of crisis in the functioning of local government units is the crisis of trust resulting from the frequent changes in managerial/political positions, inadequate level of managerial competences and mental barriers, mainly in the form of suspicion and negative attitudes to the teams of officials employed by their predecessors. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Administracja publiczna 2005, Hausner J.(red.), Warszawa.
 2. Bugdol M. 2010 Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków.
 3. Bugdol M. 2008 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Warszawa.
 4. Cohen D., Prusak L. 2001 In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Boston.
 5. Dagnino G.B., Rocco E. 2009 Coopetition Strategy: Theory, Experiments and Casus, "Routledge Studies in Global Competition", July 7.
 6. Fabian A. 2010 New Public Management an What Comes After?, "Issues of Business and Law", Vol. 2.
 7. Fukuyama F. 2003 Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie, L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kraków.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. 2009 Znaczenie zaufania i zarządzania zaufaniem w opinii przedsiębiorców, "E_MENTOR", nr 5.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. 2007 Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa.
 10. Kożuch B. 2010 Kompetencje menedżerów w organizacjach publicznych: teoria a praktyka zarządzania, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, T. Listwan, S. Witkowski (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ", nr 115.
 11. O'Flynn J. 2007 From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implicańons, "The Australian Journal of Public Administration", Vol. 66, No. 3.
 12. Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. 2005 Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów, [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, W. Adamus (red.), Kraków.
 13. Rostkowski T. 2012 Wpływ regulacji prawnych na inicjowanie i utrwalanie zmian w administracji publicznej, [w:] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, E. Kuczmera-Ludwi- czyńska (red.), Warszawa.
 14. Schindler P.L., Thomas C.C. 1993 The Structure of Interpersonal Trust in the Workplace, "Psychological Raports", nr 10.
 15. Skrzypek E. 2012 Zarządzanie zaufaniem w administracji publicznej w warunkach nowej ekonomii, [w:] Public Management. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Warszawa.
 16. Zakrzewski P. 2011 Polska administracja publiczna w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Public Management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie, Szczytno.
 17. Zieliński W. 2011 Efektywność ZZL w sektorze publicznym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu