BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lulewicz-Sas Agata (Politechnika Białostocka)
Title
Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji
Evaluation as Tool for Organisation Improvement
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 101-111, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Ewaluacja, Doskonalenie organizacji, Organizacje uczące się
Evaluation, Organisation improving, Learning organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces doskonalenia organizacji odbywa się dzięki zastosowaniu różnych narzędzi (między innymi: benchmarkings koncepcji kaizen, modelu EFQM). Jednym z takich narzędzi jest także ewaluacja. Celem artykułu jest wskazanie roli i potrzeby ewaluacji w procesie doskonalenia organizacji. W artykule przedstawiono jednocześnie autorski model doskonalenia organizacji z wykorzystaniem ewaluacji (model hybrydy ewaluacyjnej). Model ten zakłada, że proces ewaluacji powinien przebiegać w trzech wymiarach: działań, wyników oraz kompetencji. W modelu hybrydy ewaluacyjnej wyróżniono cztery fazy, takie jak: konceptualizacja, generowanie wyników, ocena kryterialna, jak również wykorzystywanie i upowszechnianie wyników badań, na podstawie których jest możliwe formułowanie sądów normatywnych (ocena działań, które zostały poddane ewaluacji) oraz perspektywnych (rekomendacje działań doskonalących). (abstrakt oryginalny)

The process of improvement of an organisation can employ various tools (e.g. benchmarking, the concept of kaizen, the EFQM model). Evaluation is one of these tools. The purpose of this article is to identify the role of evaluation, and the need for it, in the process of improvement of an organisation. The author also presents her own model of organisation improvement with the use of evaluation (evaluation hybrid model). This model assumes that the evaluation process should be carried out in three dimensions: activities, results and competences. In the evaluation hybrid model there are four phases: conceptualisation, generating results, the assessment of the criterion, the use and dissemination of research results, on the basis of which it is possible to formulate normative (assessment of the actions that have been evaluated) and prospective (recommendations follow-up) judgments. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruska A. 2009 Funkcje ewaluacji a możliwości wykorzystania nauk o zarządzaniu, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym - teoria i praktyka, Opole.
 2. Ejdys J. 2011 Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Białystok.
 3. Ewaluacja w  służbach społecznych 2010, B. Szatr-Jaworska (red.), Warszawa.
 4. Gomółka Z. 2009 Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Warszawa.
 5. Guz H. 2008 Monitoring i ewaluacja jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze, "Ekonomia Społeczna", nr 2 (3).
 6. Haber A., Szałaj M. 2010 Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne, [w:] Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, A. Haber, M. Szałaj (red.), Warszawa.
 7. Kierkowski T. 2002 Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ewaluacja.org.pl, data wejścia: 19.05.2011].
 8. Kłos Z. 2005 TQM podstawą rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, [w:] Wielkopolska jakość w perspektywie europejskiej, R.I. Zalewski (red.), Poznań, cyt. za: Hąbek P., Szewczyk P. 2010 Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice.
 9. Korporowicz L. 2009 Współczesne koncepcje ewaluacji w kontekście wyzwań rozwoju regionalnego, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym - teoria i praktyka, Opole.
 10. Kuc B. R. 2003 Zarządzanie doskonałe, Warszawa.
 11. Kuc B. R. 2008 Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, W. Kowalczewski (red.), Warszawa.
 12. Machaczka J. 2003 Doskonałość w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 3.
 13. Olejniczak K., Ferry M. 2008 Ewaluacja w  praktyce sektora publicznego, [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, B. Pietras-Goc (red.), Kraków.
 14. Olejniczak K. 2008 Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Warszawa.
 15. Olejniczak K. 2007 Teoretyczne podstawy ewaluacji expost, [w:] Ewaluacja expost. Teoria i praktyka badawcza, A. Haber (red.), Warszawa.
 16. Olejniczak K. 2008 Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, [w:] Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Warszawa.
 17. Opolski K., Modzelewski P. 2010 Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii, [w:] Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, A. Haber, M. Szałaj (red.), Warszawa.
 18. Ornacka K. 2011 Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej: praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz interwencja kryzysowa w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy, ekspertyza.
 19. Oxford English Dictionary 2001, Oxford.
 20. Project Cycle Management Guidelines 2004, European Commission, March, Brussels.
 21. Peters T., Waterman R. 1982 In Search of Excellence, New York.
 22. Rogut A., Piasecki B. 2011 Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Warszawa.
 23. Słownik łacińsko-polski2003, J. Korpanty (red.), Warszawa.
 24. Szarffenberg R. 2010 Zagadnienia terminologiczne, [w:] Ewaluacja w służbach społecznych, B. Szatr-Jaworska (red.), Warszawa.
 25. Tatarkiewicz W. 1976 O doskonałości, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu