BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Justyna Anna (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
Służba publiczna w instytucjach Unii Europejskiej na tle służby cywilnej wybranych państw członkowskich - zagadnienia teoretyczno-metodologiczne
Public Service in the Institutions of the European Union and Selected EU Member States - Theoretical and Methodological Framework
Source
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 147-159
Keyword
Służba cywilna, Instytucje WE
Civil service, European Communities Institutions
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł przedstawia teoretyczne i metodologiczne założenia rozprawy doktorskiej, w której analizie poddana została "służba cywilna" Unii Europejskiej i służba cywilna w wybranych krajach członkowskich tej organizacji (Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech). Służba cywilna kształtowana jest przez determinanty prawne i kulturowe, określone standardy, dysfunkcje i narzędzia służby cywilnej. Ponadto część badaczy uważa, iż pojęcia służba cywilna można używać jedynie w odniesieniu do państwa. Być może pojęcia służba cywilna Unii Europejskiej celowo się unika, gdyż budziłoby ono negatywne konotacje związane z federalizacją Unii Europejskiej. Autorka postawiła sobie za cel weryfikację zasadności tego terminu, poprzez porównanie służby publicznej w instytucjach Unii ze służbą cywilną kilku państw europejskich. W rozprawie doktorskiej szczególne miejsce zajmuje nowe podejście instytucjonalne, które łączy w sobie cechy instytucjonalizmu i behawioryzmu. Na metody pierwszego rzędu wybrano metody komparatywną i systemową, a drugiego rzędu metodę symulacyjną. Planowane jest również wykorzystanie metod jakościowych i ilościowych. Podejścia i metody dobrano tak, aby się wzajemnie uzupełniały oraz były pomocne w weryfikacji hipotezy badawczej. (abstrakt oryginalny)

The article presents theoretical and methodological premises of the doctoral thesis in which the European Union civil service and the civil service in selected member states (France, Spain, the Netherlands, Germany, Poland, the United Kingdom and Italy) are analysed. The civil service is formed by the legal and cultural determinants, specific standards, dysfunctions and tools of the civil service. Moreover some researchers maintain that the concept of the civil service can only be used with reference to the state. Presumably the term civil service of the European Union is deliberately avoided because it would raise the negative connotations related to the federalization of the EU. The author intends to verify this term by comparing the public service in the institutions of the EU with the civil service in several European countries. A key approach adopted in the thesis is the new institutionalism which combines the features of institutionalism and behaviourism. First-order methods are the comparative method and the systems method, while the second-order method is the simulation method. The qualitative and quantitative methods will also be applied. Such approaches and methods were selected in order to be mutually complementary as well as useful in verifying the research hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, D. Jemielniak (red.), Warszawa 2012.
 2. Baranowski Z., Lizbona, 13 grudnia 2007: Witamy w superpaństwie!, "Nasz Dziennik", 14.12.2007, nr 292.
 3. Chapman R.A., The End of the Civil Service?, "Teaching Public Administration" 1992, nr 2.
 4. Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.
 5. Crozier M., Biurokracja - anatomia zjawiska, Warszawa 1967.
 6. Czaputowicz J., Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 7. Czaputowicz J., Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej, "Służba Cywilna" 2003, nr 6.
 8. Defeis E., A Constitution for the European Union? A Transatlantic Perspective, "Temple International and Comparative Law Journal" 2005, nr 19.
 9. Devine F., Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Kraków 2006.
 10. Egeberg M., Komisja Europejska, [w:] Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, M. Cini (red.), Warszawa 2007.
 11. Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
 12. Garlicki J., Socjologiczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 13. Haseler S., Super-state: the New Europe and its Challenge to America, London 2004.
 14. Hopkin J., Metody porównawcze, [w:]Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Kraków 2006.
 15. Itrich-Drabarek J., Koncepcyjne i metodologiczne założenia badań nad administracją publiczną (na przykładzie analizy nad służbą cywilną), "Przegląd Europejski" 2012, nr 24.
 16. Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.
 17. John P., Metody ilościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Kraków 2006.
 18. Kudrycka B., Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
 19. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.
 20. Latoszek E., Proczek M., Specyfika biurokracji Unii Europejskiej, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, K. Zuba (red.), Toruń 2007.
 21. Lowndes V., Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Kraków 2006.
 22. Pacześniak A., Europeizacja polskich partii politycznych - pytania badawcze, metody i techniki, [w:] Metodologia badań europejskich, K.A. Wojtaszczyk, T. Kownacki (red.), Warszawa 2011.
 23. Poboży M., Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 24. Przeworski A., Teune H., Logic of Comparative Social Inquiry, za: http://books.google.pl/books/about/The_logic_of_comparative_social_inquiry.html?id=vxBHAAAAMAAJ&redir_esc=y (18.12.2012).
 25. Ruszkowski J., Komentarze profesorskie, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, A. Skolimowska (red.), Warszawa 2013, s. 68 (w druku).
 26. Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa 2001.
 27. Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 28. Strzyczkowski F., Teoria integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej, Warszawa 2012, s. 213 (w druku).
 29. Szczerski K., Unia Europejska jako biurokracja, "Europa" 2005, nr 37, s. 4-5.
 30. Sztompka P., Analiza systemowa w naukach politycznych, [w:] Metodologiczna i teoretyczne problemy nauk politycznych, K. Opałek (red.), Warszawa 1975.
 31. Szymański A., Systemowe podejście w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 32. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 33. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 34. Weiler J.H.H., Introduction: the Reformation of European Constitutionalism, [w:] The Constitution of Europe, Cambridge 1999.
 35. Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu