BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawarz Paweł
Title
Aspekty metodologiczne dysertacji doktorskiej pt.: Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego
Methodological Framework of the Doctoral Dissertation: "Relations of the European Union with the South Caucasus Countries"
Source
Przegląd Europejski, 2012, nr 3, s. 128-146, tab.
Keyword
Polityka zagraniczna, Stosunki gospodarcze
Foreign policy, Economic relations
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Kaukaz
Caucasus
Abstract
W artykule w skrótowy sposób przedstawiona została tematyka dysertacji doktorskiej Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego. Wskazane zostało uzasadnienie wyboru tematu dysertacji oraz jej podstawowe założenia. Główna część artykułu poświęcona jest przedstawieniu teorii i metod w niej zastosowanych. Podstawowymi teoriami zastosowanymi w pracy są: neoliberalizm i neorealizm a głównymi metodami: metoda historyczna, metoda neoinstytucjonalna w odmianie historycznej, metoda komparatywna oraz metoda symulacyjna. Wskazane zostały przyczyny, dla których został dokonany wskazany wybór, jak również sposoby zastosowania wspomnianych teorii i metod i efekty ich zastosowania po dokonaniu wstępnej analizy zjawisk opisywanych w przedstawianej dysertacji doktorskiej. Ostatnia część zawiera krótki opis przeprowadzonej kwerendy materiałów źródłowych oraz wnioski, co do możliwości podjęcia wspomnianego tematu w dysertacji doktorskiej. (abstrakt oryginalny)

The article briefly presents the subject matter of the doctoral dissertation entitled "Relations of the European Union with the South Caucasus countries", describing its rationale and premise. Main part of the article is devoted to the theoretical and methodological framework of the dissertation. The thesis is founded on the neoliberal-neorealist framework, and uses neoinstitutionalist/historical institutionalist, comparative and simulation methods. These theoretical and methodological choices are explained in the article, as well as the manner in which the approaches are applied in the dissertation, and expected outcomes of their adoption. The article concludes with a description of the sources available on the subject and assessment of the subject matter feasibility for a doctoral dissertation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Keohane R., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World political economy, Princeton 2005.
  2. Keohane R., Nye J. Jr, Power and interdependence: World Politics in Transition, Boston 1977.
  3. Tenerowicz R., Racjonalistyczne teorie stosunków międzynarodowych. Podobne czy różne?, [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce. Tom 1, A. Dąbrowski, W. Jakubowski, M. Krzysztoszek (red.), Warszawa 2012.
  4. von Beyme K., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.
  5. Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
  6. Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Rozdział I Studia europejskie - dyscyplina badań i kierunek kształcenia, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red), Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu