BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Współczesna bankowość - quo vadis?
Contemporary Banking - Quo Vadis?
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 26, s. 11-25, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Banki w warunkach niestabilnej gospodarki
Keyword
Parabanki, Bankowość, Stabilność finansowa, Bezpieczeństwo finansowe
Shadow banking, Banking, Financial sustainability, Financial security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawione zostały cechy współczesnego kryzysu w kontekście wyzwań w zakresie stabilności finansowej. Rozważania i analizy zawarte w opracowaniu koncentrują się wokół poszukiwania optymalnego stopnia ufinasowienia świata oraz budowy europejskiej sieci bezpieczeństwa sektora finansowego. Problematyka sieci bezpieczeństwa została przy tym przedstawiona zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i regulacyjnym, ze szczególnym odniesieniem do kwestii aktualnych prac w ramach projektu unii bankowej, tj. jednolity mechanizm nadzoru oraz zasady restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Dopełnieniem powyższych rozważań jest analiza propozycji w zakresie shadow banking, dobrych praktyk w zakresie audytu wewnętrznego w bankach oraz edukacji finansowej społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the characteristics of the contemporary crisis in the context of the challenges of financial stability. The considerations and analysis in this paper are concentreted on the search for the optimal degree of financing of the world and the construction of a European network security of the financial sector. The issues of security network has been presented at this both in terms: of the subject, and regulation, with particular reference to the issue of the project of banking union which is a unified mechanism for supervision and rules of restructuring and orderly liquidation of banks. Complementing the above considerations is the analysis of the proposals on shadow banking, best practices in the field of the internal audit in banks and financial education the society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Basel Committee on Banking Supervision. (2011), Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel.
  2. Basel Committee on Banking Supervision. (2012), The internal audit function in banks, Basel.
  3. European Commission. (2012), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/ EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, COM(2012) 280/3, Brussels.
  4. European Commission. (2012), Commission proposes new ECB powers for banking supervision as part of a banking union, IP/12/953, Brussels: European Commission.
  5. European Commission. (2012), Green Paper: Shadow Banking, COM(2012) 102 final, Brussels.
  6. European Commission. (2012), Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, COM(2012) 511 final, Brussels.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu