BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w opinii badanych organizacji
Co-Operation Between Public Administration and Nongovernmental Organisations as Seen by Surveyed Entities
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 3 (63), s. 127-144, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Organizacje pozarządowe, Współpraca, Trzeci sektor gospodarki
Public administration, Non-governmental organisation, Cooperation, Third sector of the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyniki badań, prezentowane w niniejszym artykule, wskazują, że organizacje pozarządowe, funkcjonujące na terenie powiatu olsztyńskiego, mają jasno sprecyzowane cele i oczekiwania co do wsparcia w ich realizacji. Nie chcą pomocy w postaci: szkoleń, tworzenia zespołów doradczych, nieodpłatnie udostępnianych materiałów czy też pomocy w rekrutacji pracowników. Dla nich liczy się głównie pomoc finansowa i związana z nią wszelka pomoc, która do otrzymania tych środków jest niezbędna, jak np. stosowne rekomendacje. Badane organizacje pozarządowe swoją rolę we współpracy z samorządem najczęściej widzą w organizacji i obsłudze imprez dla samorządu lub zlecanych przez samorząd. Pomimo wielu problemów, jakie towarzyszą organizacjom pozarządowym współpracującym z władzami samorządowymi, generalnie, współpraca ta została dobrze oceniona przez lokalne NGOs. Lepiej oceniają współpracę organizacje, które współpracują regularnie, zaś te, które współpracują sporadycznie, wystawiły oceny mniej korzystne dla samorządu. (abstrakt oryginalny)

The research results presented in this paper indicate that non-governmental organisations functioning in the District of Olsztyn have clearly specified objectives and expectations as regards support for their implementation. Local NGOs are not interested in such kinds of support as training, expert advice, information or assistance in the recruitment of staff. For them, more important is financial assistance and other aid needed in the process of raising money (for example, appropriate recommendations). They wish to co-operate with local authorities by jointly organising events sponsored or commissioned by the local government. Despite many problems experienced by non-governmental organisations which co-operate with local authorities, this co-operation has generally been assessed as satisfactory. NGOs that co-operate regularly with local authorities evaluated this collaboration better than those which co-operate only occasionally. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alcock P. 2012 New Policy Spaces: The Impact of Devolution on Third Sector Policy in the UK, "Social Policy & Administration", Vol. 46, No. 2, Oxford.
 2. Bednarczyk M. 2004 W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 3. Bogacz-Wojtanowska E. 2011a Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, "Kwartalnik Trzeci Sektor - numer specjalny", Warszawa.
 4. Bogacz-Wojtanowska E. 2011b Współdziałanie organizacji pozarządowych i  publicznych, Kraków.
 5. Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K. 2011 Problem jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i  administracją publiczną w kontekście dostępnych badań. Analizą materiałów zastanych, [w:] Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i  administracją publiczną. Raport końcowy z badań, Makowski G. (red.), Warszawa.
 6. Duda P. 2010 Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, Warszawa.
 7. Ebrahim A. 2003 NGOs and Organizational Change. Discourse, Reporting, and Teaming, Cambridge.
 8. Frączak P., Skrzypiec R. 2007 Analiza aktualnych warunków współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, [w:] Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, M. Rymsza (red.), Warszawa.
 9. Gosk I., Pyrka A. 2008 Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, Warszawa.
 10. Jachimowicz A. 2006 Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe - partnerzy w rozwoju ekonomii społecznej?, Warszawa.
 11. Koch D. 2009 Aid from International NGOs, London and New York. Nowa Encyklopedia Powszechna 1996, Warszawa.
 12. Pilecki K., Strzała A., Kaczorowski M. 2008 Współpraca gmin z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
 13. Pollard A., Court J. 2008 How Civil Society Organizations Use Evidence to Influence Policy Processes, [in:] Can NGOs make a difference? The Challenge of Development Alternative, Bebbington A. J., Hickey S., Mitlin D. C. (eds.), London & New York.
 14. Przewłocka J. 2011 Polskie organizacje pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Warszawa.
 15. Rymsza M. 2006 Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora, Warszawa.
 16. Sługocki W. 2009 Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych w świetle współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, [w]: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Babiak J., Sługocki W. (red.), Warszawa.
 17. Ustawa o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 18. Ustawa o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pray z 1 maja 2004 roku (Dz.U., 04.99.1001, z późn. zm.).
 19. Wilson P.C. 2002 Indigenous Federations, NGOs, and the State: Development and the Politics of Culture in Ecuador's Amazon, University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu