BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimnoch Krystyna (Politechnika Białostocka)
Title
Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia
Ageing and Silver Economy in Podlaskie
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 4 (64), s. 25-36, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Srebrna gospodarka, Starzenie się społeczeństw, Przemiany demograficzne
Silver economy, Ageing of the population, Demographic transformation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Konsekwencją starzenia się społeczeństw są zmiany struktury gospodarki, a jej srebrny sektor nabiera wtedy szczególnego znaczenia, zaś dynamika jego rozwoju może hamować spadek wzrostu. Jednakże możliwości wykorzystania szans, jakie daje starzejąca się populacja, znaczący wśród niej odsetek seniorów, powstają w społeczeństwach czy grupach społecznych o wysokim poziomie zamożności. Deklaracje i działania różnorakich organizacji międzynarodowych nie doprowadzą do "wdrożenia" srebrnej gospodarki wszędzie, zawsze pojawi się tu problem finansowania. Natomiast jej rozwój będzie dokonywał się tam, gdzie przedsiębiorcy i politycy uświadomią sobie potencjał ludzi starszych jako: konsumentów, pracowników, woluntariuszy i w innych rolach społecznych, dotychczas niedostrzeganych z powodu stereotypów i uprzedzeń wobec starości. Właśnie zmiana zachowań młodszych i starszych uczestników procesu działalności gospodarczej, decydentów i podmiotów polityki społecznej warunkuje rozwój srebrnej gospodarki. Niemniej jednak w regionach biednych starzenie się nie daje szansy rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Among the consequences of ageing are changes in the structure of the economy. The silver sector of the economy is becoming increasingly important, and the dynamics of its development can inhibit the decline in growth. However, only those societies which possess relatively high levels of wealth are able to capitalize on the opportunities presented by an ageing population. The pledges and actions of various international organisations are not enough "to implement" silver economy; there will always be the problem of financing. Silver economy will not develop unless entrepreneurs become aware of the potential of senior citizens as consumers, employees, volunteers and occupants of other social roles, previously unnoticed because of stereotypes and prejudices against the elderly. Only change in the behavior of younger and older participants of business, decision-makers and actors of social policy might spur the development of the silver economy. Nevertheless, in poor regions aging still does not provide development opportunities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce 2012, M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, (red.), Poznań.
 2. Beauvoir S. 2011 Starość, Warszawa.
 3. Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia wydawane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.csioz.gov.pl/ publikacja.php?id=6, data wejścia: 10.04.2013].
 4. Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic Growth and Competitiveness in Europe, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.silvereconomy-europe.org/ events/2005/ documents/Bonn_Declaration .pdf, data wejścia:10.04.2013].
 5. Demographic changes report_FINAL, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://community.oecd.org/servlet/JiveServlet/previewBody/39889-102-5- 78584/Demographic_changes_report_FINAL.pdf,,, data wejścia: 30.04.2013].
 6. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf, data wejścia: 10.04.2013].
 7. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ lu_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf, data wejścia: 10.04.2013].
 8. Dokument elektroniczny tryb dostępu: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf, data wejścia: 30.04.2013].
 9. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, Raport Ewaluacyjny, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mpips.gov.pl/ seniorzyaktywne-starzenie/europejski-rok-aktywnosci-osob-starszych-i-solidar nosci-miedzypokoleniowej-2012/raport-ewaluacyjny/, data wejścia: 30.04.2013].
 10. Giannakouris K. 2010 Regional population projections EUROPOP2008, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-SF-10-001/EN/KS-SF-10-001-EN.PDF, data wejścia: 30.04.2013].
 11. Giddens A. 2009 Europa w epoce globalnej, Warszawa.
 12. Golinowska S. 2012 Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", vol. 1/2011, Kraków.
 13. Hrynkiewicz J. 2012 O sytuacji ludzi starszych. Los starca zależy od kontekstu społecznego, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ bip/BIP_P0Z_0_sytuacji_ludzi_starszych_2012.pdf,, data wejścia: 10.04.2013].
 14. Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_praca_nierejestrowana_w_2010 .pdf, data wejścia: 30.04.12].
 15. Redlińska A. Perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w branży usług opiekuńczych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ekonomiaspoleczna.info/ media/biblioteka/ps/perspektywy- rozwoju-podmiotow-es-w-branzy-uslug-opiekunczych.pdf, data wejścia: 30.04.2013].
 16. Rothgang H. Wady i zalety ubezpieczeniowej metody finansowania opieki długoterminowej na przykładzie Niemiec, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.zes.uni- bremen.de/GAZESse/200902/HR_AKTUALNE_short-Torun_pl.pdf, data wejścia: 30.04.2013].
 17. Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań , dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Raporty/Sprawowanie_opieki.pdf, data wejścia: 30.06.2012].
 18. Szukalski P. Zagrożenie czy wyzwanie- proces starzenia się ludności, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/ 2012/10/ps_9_2006_p_szukalski.pdf, data wejścia: 30.04.2012].
 19. Szukalski P. 2012 Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, "Polityka Społeczna", nr 5-6, Warszawa.
 20. Trwanie życia w 2011 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/LUD_trwanie_zycia_2011.pdf, data wejścia: 31.03.13].
 21. The Business of Ageing. Older workers, older consumers; big implications for campanies, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.llewellyn.co.nz/TheBusiness ofAgeing1MB.pdf, Nomura International plc, London, data wejścia: 31.03.2013].
 22. Wassel J. I. 2011 Business and ageing: boomer effect on consumers and marketing, [in:] Handbook of sociology of aging, R.A. Settersten jr, (ed.), J.L. Angel, New York.
 23. Województwo podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2012, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/bialystok/ASSETS_2012_podregiony-powiaty-gminy_wpodl_2012_PL.pdfs. 101-107, 3, data wejścia: 10.04.2013].
 24. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w _2010.pdf, data wejścia: 30.04.2013].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu