BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rollnik-Sadowska Ewa (Politechnika Białostocka)
Title
Zastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
Application of Flexicurity Model in European Union Employment Strategy
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 4 (64), s. 37-46, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Polityka rynku pracy, Elastyczność zatrudnienia, Europejska Strategia Zatrudnienia, Rynek pracy
Labour market policy, Flexible employment, European Employment Strategy, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Duński model flexicurity, na który składa się: elastyczny rynek pracy, aktywna polityka rynku pracy i hojne państwo opiekuńcze, stanowi obecnie wzorzec do naśladowania przez wiele krajów europejskich. Ponadto, model ten odgrywa istotną rolę w kształtowaniu Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jednak, aby osiągnąć tak korzystne rezultaty z wdrażania polityki flexicutrity, jak w Danii, nieodzowne jest współwystępowanie wszystkich jej składowych, które z jednej strony zapewniają elastyczność form pracy, natomiast z drugiej bezpieczeństwo socjalne dla osób z nich korzystających. Celem publikacji jest przedstawienie, w jakim stopniu realizuje się politykę flexicurity w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, a także, jakie są problemy związane z jej wdrażaniem. (abstrakt oryginalny)

The Danish flexicurity model, which comprises: a flexible labour market, active labour market policy, and a generous welfare state, seems to be nowadays the pattern to follow for many European countries. Moreover, this model plays an important role in the creation of the European Employment Strategy. However, in order to achieve such success in the implementation of flexicurity policy as Denmark has, it is essential that all of its constituent elements are present, so as to ensure flexible forms of labour, on the one hand, and security for those who use flexible contracts, on the other hand. The purpose of this paper is to present the scope in which flexicurity policy is applied in the European Union countries, with special attention to Poland, and to diagnose the problems of its implementation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski M. 2012 Praca na czas określony, źródła ekonomiczne i skutki społeczne, [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. Szylko-Skoczny, C. Żołędowski (red.), Warszawa. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/social/main.jspPcatId = 102&langId=en, data wejścia: 20.05.2013 ].
  2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0812019s/tn0812019s.htm, data wejścia: 20.05.2013].
  3. Esping-Andersen G. 2010 Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa.
  4. Flexicurity Pathways. Turning hurdles into stepping stone 2007, Report by the European Expert Group on Flexicurity, Brussels.
  5. Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań 2009, E. Kryńska (red.), Warszawa.
  6. Kucharski M. 2012 Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Warszawa.
  7. Lang D., tłum. R. Szarfenberg 2005 Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania?, "Problemy Polityki Społecznej", nr 8, Warszawa.
  8. Larsen F. 2005 Active labour market policy in Denmark as an example of transitional labour market and flexicurity arrangements - What can be learnt?, TLM.NET Working Papers, no. 2005-11, Amsterdam.
  9. Madsen P. K. 2002 The Danish Model of Flexicurity: A Paradise with some snakes, [in:] Labour market and social protection reforms in international perspective: Parallel or converging tracks?, Aldershot, UK, Burlington, Ashgate.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu