BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perechuda Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Kaszczuk Agata (Kadra Narodowa Sportów Lotniczych w Polsce)
Title
Aerokluby jako węzły w sieci indywidualnego transportu lotniczego w Polsce. Mapy procesów uzyskania licencji pilotów
Netintegration of Polish Aeroclubs Oriented Toward Individual Fly Transport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 319-330, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Keyword
Transport lotniczy
Air transport
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek budowy sieci prywatnego transportu lotniczego w Polsce opartej na istniejącej bazie aeroklubów, które są tu traktowane jako podstawowe węzły docelowej sieci komunikacji lotniczej. W dobie "duszenia" się miast i wielkich aglomeracji przemysłowych transport lotniczy na krótkich dystansach jawi się jako istotne panaceum na permanentnie wydłużający się czas dojazdu do pracy, szkoły, krewnych, znajomych i przyjaciół. Warto podkreślić, że tematyka indywidualnego transportu lotniczego nie jest przedmiotem większego zainteresowania decydentów sieci transportowych w Polsce. (fragment tekstu)

The paper is devoted to following issues and questions: - analysis of the current fly transport in Poland, - development barriers for individual air transport, - strategic scenarios for the development of private-individual air communication, - reengineering and benchmarking in polish aeroclubs, - empirical case study: pilot training analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kaszczuk A., Analiza rentowności usług lotniczych na przykładzie Ośrodka Szkolenia Lotniczego "Żelazny-6", praca dyplomowa napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Kazimierza Perechudy, Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Kodama M., Boundaries Innovation and Knowledge Integration in the Japanese Firm, "CRP" 2009, No. 42.
 3. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 4. Perechuda K., Ponowoczesność a zarządzanie. Ontologia pustego świata organizacji, w: Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2010.
 5. Perechuda K., Potencjały ciągłości i nieciągłości w sieciowych modelach coachingu, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, PN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 6. Perechuda K., Strategia a orkiestracja sieci, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, red. R. Krupski, PN Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 7. Perechuda K., Idzikowski W., Modele rozwiązywania problemów klienta a bufory dostępu do wiedzy korporacji, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 8. Perechuda K., Nawrocka E., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych opartych na wiedzy, w: Problemy zarządzania. Zarządzanie w turystyce, vol. 8, nr 3 (29), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 9. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 10. "Transformacje" 2007, nr 1-4 (51-55); 2008, nr 1-2 (56-57).
 11. Zarządzanie firmą sportową, red. K. Perechuda, Leopoldinum, Wrocław 2001.
 12. Zarządzanie marketingiem w organizacjach sportowych, red. K. Perechuda, AWF, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu