BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Globalny kryzys finansowy a efektywność inwestycji w indeksy rynku towarowego
Global Financial Crisis and Effectiveness of Commodity Index Investements as a Form of Alternative Investment Strategy
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 29, s. 155-170, wykr., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynki finansowe w dobie kryzysu
Keyword
Inwestor finansowy, Rynki towarowe, Inwestycje alternatywne, Indeks giełdowy, Kryzys finansowy
Financial investor, Commodity markets, Alternative investments, Stock market indexes, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od początku XXI wieku obserwowany jest dynamiczny wzrost skali inwestycji inwestorów finansowych na rynkach towarowych. Za główne przyczyny tego zjawiska uznaje się długotrwałą hossę na rynkach towarowych oraz niską, a często ujemną korelację stóp zwrotów z inwestycji towarowych z tradycyjnymi aktywami finansowymi umożliwiającą skuteczne wykorzystanie takich inwestycji do dywersyfikacji portfela. Jedną z najpopularniejszych form zaangażowania inwestorów finansowych w rynki towarowe stały się produkty inwestycyjne oparte na indeksach rynku towarowego, umożliwiające uzyskanie ekspozycji na ryzyko szerokiego rynku towarowego traktowanego jako jednolita klasa aktywów. Jak wykazały kluczowe badania empiryczne, w latach 2001-2007 wykorzystanie inwestycji opartych na indeksach rynków towarowych umożliwiło istotne zwiększenie efektywności portfeli finansowych, mierzonej ich oczekiwaną stopą zwrotu i zmiennością stopy zwrotu. Kryzys finansowy roku 2008 przyniósł gwałtowne załamanie cen zarówno na rynkach akcji, jak i rynkach towarowych. Celem opracowania jest analiza zachowania indeksowych inwestycji towarowych w okresie kryzysu i po jego zakończeniu. Analiza dokonana na podstawie notowań indeksu DJ-UBS i jego subindeksów wykazała gwałtowny wzrost poziomu korelacji rynku towarowego z rynkiem akcji w czasie kryzysu. Jednocześnie stopy zwrotu z towarowych inwestycji indeksowych były w tym okresie ujemne i znacznie niższe niż stopy zwrotu z rynku akcji. Wzrost ten był kontynuowany w okresie pokryzysowym, co może być dowodem na potwierdzenie tezy o finansjalizacji rynków towarowych. W opisanych powyżej warunkach nastąpił istotny spadek atrakcyjności inwestycji w indeksy rynku towarowego, jako metody poprawy efektywności portfeli inwestycji finansowych. (abstrakt oryginalny)

Since the beginning of the XXIst century we can observe dynamic growth of the value of financial investments in commodity markets. Prolonged rally in commodity markets and low ore negative correlations of commodity investment returns with traditional financial assets are considered primary drivers of this trend. Various financial products based on commodity price indices have become the most popular form of portfolio investors exposure to commodity markets, as they allow to build a portfolio position that represents broad commodity market as a single homogeneous asset class. Global financial crisis of 2008 resulted in dramatic price declines in both stock and commodity markets. Thus the article tries to analyze the behavior of index commodity investments during the crisis and in its aftermath. The analyze, based on the performance of the DJ-UBS index and its subindices has shown significant increase of the correlation between commodity and stock markets during the financial crisis. This trend continues during the post crisis period which could be considered a proof of gradual financialization of commodity markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. An Introduction to Alternative Investments: How non-traditional strategies may benefit portfolio performance, Hatteras Funds Inc., Raleigh, North Carolina, 2012.
 2. Erb C.B., Harvey C.R., The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures, Financial Analyst Journal, vol. 62, no. 2, 2006.
 3. Falkowski M., Financialization of Commodties, Contemporary Economics, Vol. 5, Issue 4, December 2011.
 4. Gorton G., Rouwenhorst K.G., Facts and Fantasies About Commodity Futures, Yale ICF Working Paper no. 04-20. February 2005.
 5. Magdon-Ismail M., Atiya A.F., Pratap A., Abu-Mostafa Y.S., On the Maximum Drawdown of a Brow- nian Motion, Journal of Applied Probability, Vol. 41, No. 1 (Mar. 2004).
 6. Magdon-Ismail M., Maximum Drawdown, Risk, October 2004.
 7. Masters M.W., Testimony Before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, United States Senate, May 20, 2008.
 8. Markowitz H., Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, Mar 1952.
 9. Paris M., A Preferred benchmark for evaluating the performance of long-only, active commodity managers, Russel Research, January 2010.
 10. Schneeweis T., Gupta R., Szado E., The Benefits of Commodity Investments, Investments & Wealth Monitor, March/April 2008.
 11. Stoli H.R., Whaley R.E., Commodity Index Investing and Commodity Futures Prices, Journal of Applied Finance, Vol. 20, No. 1, 2010.
 12. Tomaszewski J., Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. XLVI, 1, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu